Partneri:

Zoznam účastníkov


Výzvy práva v kyberpriestore1. Mgr. Jozef Andraško Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Slovenská republika na prahu kybernetickej bezpečnosti
Abstrakt: Autor sa v príspevku zaoberá právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti de lege lata v Slovenskej republike, s ohľadom na medzinárodnú reguláciu tejto problematiky upravenej v dokumentoch prijatých Európskou úniou a Organizáciou Severoatlantickej zmluvy. V rámci tejto medzinárodnej regulácie je vyvíjaný tlak, aby Slovenská republika riešila problematiku ochrany kybernetického priestoru formou záväznej právnej regulácie, ktorá v súčasnosti v slovenskom právnom poriadku absentuje.


2. Mgr. Martin Daňko, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Zodpovednosť prevádzkovateľa webového portálu za diskusné príspevky v judikatúre súdov SR, ČR a SDEÚ
Abstrakt: Témou predkladaného príspevku je zodpovednosť prevádzkovateľa webového portálu za príspevky užívateľov (tretích osôb) v diskusiách, ktoré sa nachádzajú na webovom priestore prevádzkovateľa. Analýzou ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v korelácii s právnou úpravou obsiahnutou v prameňoch európskeho práva, domácej ale aj zahraničnej judikatúry je ambíciou práce nájsť spoločné menovatele, ktoré by mali viesť k objasneniu limitov a kvality predmetnej zodpovednosti. Osobitnú pozornosť autori venujú najnovšiemu rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej únie – Delfi v Estónsko, ktoré podnietilo obrovskú vlnu diskusií. V závere práce sa nachádza zopár úvah o koncepcii tzv. bezpečnostného prístavu – podmienok, za splnenia, ktorých je poskytovateľ služby chránený a nenesie zodpovednosť.


3. Mgr. Martin Dufala, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: E-government - lepšia alternatíva alebo nová povinnosť?
Abstrakt: Článok sa zaoberá možnosťou elektronickej komunikácie a elektronického doručovania dokumentov orgánom verejnej moci ako alternatívou ku komunikácii v papierovej podobe. Zameriava sa na povinnú aktiváciu elektronických schránok pre právnické osoby.


4. doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Uberizácia služieb z hľadiska práva Slovenskej republiky
Abstrakt: Príspevok skúma tzv. uberizáciu služieb v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä z hľadiska pracovného práva, súťažného práva, občianskeho práva (zodpovednosti za škodu) a správneho práva.


5. JUDr. Jakub Harašta Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Technology neutrality of obtaining evidence
Abstrakt: One of the great challenges of law in cyberspace is the ability of law to react to new technologies. One of the development that we could recently see is the Czech Police allegedly using malware for surveillance of persons and items. This contribution argues, that the use of malware per se is not against the law, because the interpretation can embrace even this new technological mean. However, the law needs to be fulfilled when it comes to safeguards prescribed by Criminal Procedure Code for the use of surveillance of persons and items. The main question therefore is whether this kind of evidence could possibly stand in the court of law and could be considered admissible and constitutional.


6. JUDr. Daniela Ježová PhD., LL.M. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Reforma pravidiel ochrany údajov v EÚ
Abstrakt: V roku 2015 je prioritou dokončenie komplexnej reformy ochrany údajov v EÚ práve pre rozvíjajúci sa kyberpriestor. Príspevok sa zaoberá doteraz prijatými opatreniami na pôde EÚ ako aj otázkami budúcnosti.


7. Mgr. Ing. Jakub Jošt Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Ešte raz k rozhodnutiu ESĽP vo veci Delfi
Abstrakt: V príspevku najprv poukážeme na interpretáciu, ktorú ponúkli médiá bezprostredne po zverejnení rozhodnutia ESĽP vo veci Delfi, potom objasníme obsah vlastného rozhodnutia, a napokon zosumarizujeme naše vlastné závery k vplyvu alebo naopak irelevantnosti tohto rozhodnutia vo vzťahu k činnosti spravodajských serverov a ich zodpovednosti za komentáre čitateľov v diskusiách.


8. Maria Kableshkova University of Ruse "Angel Kanchev" , Bulgaria
Téma: INTERNET- VIRTUAL OR REAL LEGAL SPACE
Abstrakt: Law as the most important public regulator invariably follows public relations and reflects all changes that occur in them. In the era of information society in which we аre, informatisation enters increasingly into our lives and the law itself gives a new electronic form to a number of legal facts. Legal science calls this form virtual and the space in which it exists - virtual space. Undoubtedly, however, the virtual space is of course the web and in case the legislature means another kind of electronic space with concrete specifics, then this new, different environment will be given a special name. But analyzing Internet, taking into account the reason for its establishment, functions and ways of working, the logical question which follows is weather Internet is a virtual or real space. This paper is looking for an answer to this question. The legal reality is also examined in this paper and it is compared with the virtual one whose specific characteristics are outlined. In conclusion we can say that the irrelevant facts and phenomena are so complex and multifaceted that we could hardly define uniquely their nature.


9. Dr. Ibolya Katalin Koncz,PhD. associate professor University of Miskolc, Hungary
Téma: Every era has its own cyber world
Abstrakt: If a new influencing factor appears for the legal system, in order to reach the effective regulation during it’s forming, the most important initial step is to examine the history, law of the history. If we are talking about the cyber world, as the similar conditions existed through the history. The written press are classed for example release. Technically, otherwise it has been realized, but similar questions of law raised in his time, such as the law protection of copyright, and which could influence the patent protection. After all, the essence of the written press and the cyber world is the same: the completely new appearance of the flow of the information in one of his own era.


10. JUDr. Rastislav Luby European Commission, Belgium
Téma: Internetové vyhľadávače v kontexte vybraných súťažnoprávnych aspektov
Abstrakt: Fenomén internetu otvoril nový digitálny priestor, ako pre globálnu komunikáciu, tak aj v neposlednom rade pre novú digitálnu ekonomiku, trh, reklamu a obchod. Vyhľadávače akumulujú dáta a využívajú sofistikované algoritmy na to, aby z týchto dát vedeli generovať relevantné informácie pre užívateľa ako pre potenciálneho zákazníka, ktorý je zároveň adresátom digitálnej reklamy, či už cielenej alebo necielenej. Zobrazovanie výsledkov vyhľadávania sa za posledné roky stalo predmetom globálnej pozornosti. Digitálny priestor totiž prináša príležitosti na podporu konkurenčného prostredia, zároveň však predstavuje výzvu pre regulátorov hospodárskej súťaže pri preverovaní, či v tomto priestore nedochádza k narušovaniu férovosti súťaže. Cieľom tohto príspevku je analyzovať, z hľadiska subjektívneho pohľadu autora, vybrané súťažnoprávne výkladové aspekty najmä v štádiu vymedzovania relevantného trhu a zisťovania dominantného postavenia na ňom. Nie je však cieľom príspevku poskytnúť finálny pohľad na otázku či je alebo nie je možné identifikovať zneužitie dominantného postavenia v konkrétnych skutočných prípadoch.


11. Mgr. et. Mgr. Luboš Mazanec Charles University in Prague, Czech Republic
Téma: Algoritmické a vysokofrekvenční obchodování na kapitálových trzích a jejich regulace
Abstrakt: Moderní kapitálové trhy jsou založeny na masovém využití vyspělých informačních technologií, přičemž jejich využití kontinuálně narůstá. V souvislosti s tím došlo především v posledních několika letech k výraznému rozvoji obchodních aktivit, jenž jsou označovány jako algoritmické a vysokofrekvenční obchodování, a které označují obchodní techniky, při nichž probíhá obchodování s minimalizací lidského zásahu. Příspěvek se zaměří na obecné vymezení algoritmického a vysokofrekvenčního obchodování a na rozbor některých dopadů, jež mají na fungování kapitálových trhů. Dále budou analyzovány důvody pro jejich regulování a přístupy k této regulaci. Pozornost přitom bude zaměřena především na právní úpravy, kterou přináší evropská směrnice MiFID II a některé další s ní související právní předpisy. Příspěvek rovněž zhodnotí efektivitu navržené regulace a návrh její implementace do právního řádu České republiky.


12. Dr. hab. Piotr Pinior University of Silesia in Katowice, Poland
Téma: The Electronic Communication Means in Passing a Resolution in Commercial Companies under Polish Law
Abstrakt: The electronic communication means are frequently used under Polish Commercial Companies Code, especially after implementing the new rules for giving votes in shareholders meeting and information rights in merger and divisions. As the new communication means should enable using rights of the shareholders in more convenient way, the aim of the paper is to focus on some specific aspects in passing resolutions at the shareholders’ meeting such as minorities rights to convene the meetings and placing matters on the agenda as well as giving votes by correspondence or from remote places. Additionally there shall be presented some doubts occurring in passing the supervisory board resolutions by means of the direct communication facilities.


13. Assistant Professor Jurau Sinziana PhD Babes Bolyai University, Romania
Téma: Liability of online media outlets for defamation
Abstrakt: The study firstly introduces the defamatory statements that may attract liability, then proceeds in analyzing liability provisions in relation to jurisdictional aspects.


14. JUDr. Soňa Sopúchová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Realizačné aspekty elektronických volieb a ich dopad na právny poriadok Slovenskej republiky.
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zaoberá možnosťami elektronického výkonu volebného práva v podmienkach Slovenskej republiky, a to z dvoch hľadísk. Prvou skúmanou otázkou sú nástroje realizácie, ktoré je potrebné zabezpečiť pre výkon elektronických volieb. Druhá analyzovaná oblasť sa týka legislatívnej úpravy a jej potenciálnych zmien v súvislosti s prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti. Príspevok poskytuje tiež náhľad na zahraničnú reguláciu súvisiacich otázok vo vybraných štátoch, v ktorých v súčasnosti prebiehajú voľby elektronickým spôsobom. V súvislosti s uvedenými aspektmi autorka v závere príspevku sumarizuje výzvy a riziká elektronických volieb.


15. JUDr. Jozef Valuch, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Kybernetické hrozby a medzinárodná bezpečnosť
Abstrakt: Medzinárodné spoločenstvo čelí v súčasnosti nielen „klasickým hrozbám“ známym už v čase vzniku Charty OSN, ale aj novým výzvam. Medzi najvýznamnejšie z nich patria aj kybernetické hrozby. Príspevok približuje tento druh hrozieb a jeho vplyv na medzinárodnú bezpečnosť, ako i pohľad a reakcie medzinárodného spoločenstva naň.


16. prof. Anna Lucia Valvo Kore University, Italy
Téma: The right to be forgotten in the “digital” information era
Abstrakt: The right to be forgotten has been described by the jurisprudence as a particular declension of the personal identity protection that consists in the autonomous right that the person himself be represented in a way to reflect the actual social and personal. The absence of a proper legal discipline and the legislative vacuum in the field, have rendered the question object of different jurisprudential tendencies followed by the Supreme Court of Italy, the European Court of Human Rights and the European Court of Justice. The issues connected to the right to be forgotten have been originated in the moment where the biggest daily newspapers started to digitalize their historic paper archives and convert them into on-line archives with the consequence that, old articles, in the past accessible by interested persons only in left behind archives, nowadays are completely at disposition of everyone and easily consultable in every moment.


17. Mgr. Mateusz Żaba University of Silesia in Katowice, Poland
Téma: Niekoľko poznámok k poľskej úprave zakladania osobných spoločností v teleinformatickom systéme
Abstrakt: Tento príspevok sa venuje právnej úprave zakladania osobných spoločností v teleinformatickom systéme, aká bola zavedená novelou poľského Zákonníka obchodných spoločností zo dňa 28.11.2014. Hlavným predmetom záujmu je otázka využitia štandarizovaných elektronických vzorov, aké sú dostupné v teleinformatickom systéme. Článok rozoberá možnosť formovať obsah spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti ako aj komanditnej spoločnosti. V tomto príspevku bola tiež prerokovaná otázka aktívnej legitimácie na uzavretie zmluvy osobnej spoločnosti v teleinformatickom systéme.SpäťNiekoľko poznámok k poľskej úprave zakladania osobných spoločností v teleinformatickom systéme

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry