Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

6. 5. 4.

Bratislavské právnické fórum 2016 (v príprave)
- Bratislava legal forum 2016 (forthcoming)

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2016

Bratislavské právnické fórum 2015 - Bratislava legal forum 2015

3. 2. 1.

Bratislavské právnické fórum 2013 - Bratislava Legal Forum

XIIth International Conference on Human Rights

Právo ako zjednotiteľ Európy - veda a prax 2010