Partneri:

Sekcie


Sekcia finančného práva a národohospodárskej politiky

Téma: Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy, Aktuálnosť odkazu profesora Karvaša pre súčasnosť

Garanti: prof. Ing. Ján Lisý, PhD., doc. Mykola Sidak, PhD., doc. PhDr. Dušan Stanek, CSc. 

Koordinátor sekcie: JUDr. Simona Heseková: simona.hesekova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk


Sekcia občianskeho práva

Téma: Zmluvný systém  a rekodifikácia Občianskeho zákonníka, Dokazovanie v civilnom procese

Garanti: doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.,  doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc. 

Koordinátor sekcie: Mgr. Petronela Luprichová: petronela.luprichova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia správneho práva

Téma: Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe, ako prostriedok hospodárskej efektívnosti verejnej správy

Garant: prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

Koordinátor sekcie: Mgr. Lenka Trnkusová: lenka.trnkusova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia ústavného práva

Téma: Inovačné výzvy pre ústavy a ústavné systémy v globalizovanej Európe

Garant: prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

Koordinátor sekcie: Mgr. Barbora Blašková: barbora.blaskova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk


Sekcia obchodného práva

Téma: Inštitúty obchodného práva aplikovateľné pri riešení prejavov hospodárskej krízy v korporátnom a zmluvnom práve

Garanti:  prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

Koordinátor sekcie: Mgr. Miriam Janečková: miriam.janeckova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia trestného práva

Téma: Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb

Garanti: doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc., doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Koordinátor sekcie: JUDr. Tomáš Matuška: tomas.matuska(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk 

 

Sekcia medzinárodného práva

Téma: Vzťah medzinárodného práva, vnútroštátneho práva a práva Európskej únie v praxi Slovenskej republiky

Garanti: doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.

Koordinátor sekcie: Mgr. Kristína Szarková: kristina.szarkova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia európskeho práva

Téma: Aktuálne problémy európskeho práva

Garant: doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc.

Koordinátor sekcie: Mgr. Kristína Jurkovičová: kristina.jurkovicova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk


Sekcia pracovného práva

Téma: Reflexia hospodárskej krízy v pracovnom a sociálnom zákonodarstve

Garant: JUDr. Michal Kuril, PhD., JUDr. Mária Nováková, PhD.

Koordinátor sekcie: JUDr. Zuzana Macková, PhD.: zuzana.mackova(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia právnych dejín a rímskeho práva (vzhľadom na veľký počet hostí sekcie je možná len účasť bez vystúpenia s publikovaním príspevku)

Ústredná téma: (Dis)kontinuita práva a kríza

Podtémy: 1) (Dis)kontinuita verejného práva; 2) (Dis)kontinuita súkromného práva; 3) Minulosť, súčasnosť a perspektívy prokuratúry

Garant: prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc. 

Koordinátor sekcie: Mgr. Michal Považan, PhD.: michal.povazan(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk

 

Sekcia teórie práva

Téma: Postmoderný štát a sociálna spravodlivosť

Garanti: JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD., doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Martin Turčan, PhD.

Koordinátor sekcie: Mgr. Tomáš Meszáros: tomas.meszaros(at)flaw.uniba.sk

Rokovací jazyk: slovenský jazyk, český jazyk

 

 

Sekcie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry