S p o n z o r i :

3Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014