S p o n z o r i :

3PRÍSPEVOK


Príspevok je potrebné odoslať cez Online registračný systém najneskôr do 4.4.2016.

Príspevok je potrebné upraviť v zmysle inštrukcií uvedených v šablóne príspevku.

Šablóna príspevku

Len príspevky, ktoré boli prezentované počas konferencie, spracované podľa určenej šablóny, zaslané v stanovenom termíne a odporučené na publikáciu určeným recenzentom budú publikované v zborníku z konferencie.

 

Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014