S p o n z o r i :

Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2016

20/01/2016 21:10:55

Právnická fakulta Univerzity Komenského si Vás dovoľuje pozvať na 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorý sa uskutoční pod záštitou dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Kancelárie Národnej Rady Slovenskej Republiky.

Míľníky práva v stredoeurópskom priestore sú fórom, na ktorom doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentujú výsledky svojej vedeckej práce, diskutujú o aktuálnych otázkach právnej teórie a hľadajú riešenia problémov, ktoré prináša aplikačná prax. Ponúkajú však nielen výbornú príležitosť pre odborný rast, ale aj nadväzovanie a rozvíjanie osobných vzťahov s účastníkmi z právnických fakúlt zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska a ďalších krajín.

Tento 10. ročník už tradične ponúka slovenské sekcie, v ktorých budú príspevky zaradené podľa príbuzných právnych odvetví a jednu sekciu v anglickom jazyku. Novinkou v organizácii konferencie je určenie konkrétnych tém v jednotlivých sekciách a zabezpečenie prítomnosti vysoko kvalifikovaných garantov nie len z radov členov fakulty, ale aj z právnej praxe. Uvedené organizačné zmeny, veríme, prispejú k vyššej odbornej úrovni konferencie.

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore predstavujú v podmienkach Slovenskej republiky jedinečný projekt, ktorý sa teší veľkej obľube v odborných kruhoch. Na tomto mieste je potrebné poďakovanie autorom tejto myšlienky, ktorí stáli pri zrode tejto konferencie JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. a doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Ďakujeme! Samozrejme nesmieme zabudnúť na neoceniteľnú podporu, ktorej sa konferencii počas celej jej existencie dostávalo od prof. JUDr. Mariána Vrabka, CSc. V neposlednom rade chceme poďakovať vedúcim organizačného výboru, ktorí v ďalších rokoch prevzali štafetu organizovania konferencie – Mgr. Antonovi Martvoňovi, PhD. a JUDr. Jurajovi Hamuľákovi, PhD., Mgr. Kataríne Lenhartovej, PhD. a Mgr. Lenke Dufalovej, PhD., JUDr. Zuzane Kiselyovej, PhD., JUDr. Vladimírovi Minčičovi, PhD., Mgr. Jane Šmelkovej, ako aj všetkým členom organizačných tímov pod ich vedením.

Veríme, že ani 10. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Vás nesklame a že sa všetci opäť stretneme v Častej – Papierničke.


Copyright © Univerzita Komenského v Bratislave 2006, © Právnická fakulta UK 2009 © Vojtech Budaváry 2014