Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Organizátor


Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou právnickou fakultou v Slovenskej republike a patrí k vrcholným vzdelávacím inštitúciám v našom štáte. Fakulta vychovala počas svojej činnosti tisíce študentov, z ktorých mnohí sú významní, všeobecne uznávaní odborníci, úspešní manažéri či vysokí štátni predstavitelia. Sústavne prebieha úsilie o skvalitňovanie výučby, pedagogického procesu v zmysle pedagogického poslania fakulty, ktorým je: „vychovávať služobníkov práva, hodných svojho diplomu, spôsobilých na výkon úradu, ale aj pre pestovanie právnej vedy, pričom všetko vzdelávanie má viesť k utváraniu človeka v najlepšom zmysle slova.“ Zároveň je ambíciou fakulty tvorba a zveľaďovanie právnej vedy, ktorej konkrétne výsledky vedú k všeobecne mienkotvorným záverom s výrazným vplyvom na prax.


Spoluorganizátorom konferencie je:

- Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava

a vzhľadom na zámer a ciele konferencie aj:

- Parlamentný inštitút Národnej rady SR,

- Informačná kancelária Európskeho parlamentu v SR,

- Zastúpenie Európskej komisie v SR.


Vzhľadom na rozvíjanie spolupráce s právnickými fakultami zo susediacich štátov, medzinárodný charakter konferencie a samotnú príležitosť jej konania, konferenciu organizujeme v úzkej partnerskej spolupráci so zahraničnými právnickými fakultami:

- Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika),

- Univerzity Eötvös Loránd v Budapešti (Maďarsko),

- Univerzity Pécs (Maďarsko),

- Univerzity Lodž (Poľsko),

- Univerzity Mykolasa Romerisa vo Vilniuse (Litva).


 

 

 

 

 

 

 

Organizátor

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry