Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Ciele konferencie


Ústredným cieľom organizátora konferencie je šírenie právneho povedomia, profilovanie názorov a postojov nielen vrámci akademickej obce, ale aj medzi širokou odbornou , najmä právnickou, verejnosťou.

Podujatie je príležitosťou na fundovanú odbornú diskusiu o aktuálnych právnych otázkach a problémoch na akademickej pôde, výmenu najnovších poznatkov i prezentovanie aktuálnych trendov právnického vzdelávania.


Cieľom konferencie je prepojiť právnu vedu s právnou praxou. S týmto zámerom je konferencia prístupná širokej odbornej verejnosti tak, aby výstupy boli relevantné pre ďalšie smerovanie odborných diskusií a aby sa závery boili uplatniteľné v konkrétnych prípadoch. Ambíciou tohto odborného podajatia je vytvoriť vhodné prostredie pre konfrontáciu názorov, diskusiu medzi akademickou obcou a odborníkmi z praxe.

Nakoľko konferencia akcentuje na europeizáciu práva a aktuálne spoločensko-právne otázky európskeho priestoru, má ambíciu prispieť k zvýšeniu európskeho povedomia a európskej spolupráci.

Cieľom po samotnej realizácii konferencie je dlhodobejšie šírenie informácií a záverov z konferencie, a to aj v zahraničí. Tomuto cieľu zodpovedá aj vypracovanie zborníkov v dvoch jazykových mutáciách - slovensko-českej a anglickej. Výstupy a závery z konferencie majú byť impulzom pre dlhodobý rozvoj právnej vedy, pre ďalšie podrobné skúmanie načrtnutých otázok.

V neposlednom rade má konferencia naštartovať novú dimenziu vzťahov fakulty s externým právnickým prostredím - ďalšiu pravidelnú spoluprácu fakulty so stavovskými komorami, so zahraničnými právnickými fakultami, príslušnými inštitúciami a právnickou odbornou verejnosťou.


Konferencia je signálom o existencii záujmu o pozitívne ovplyvňovanie právneho vývoja, o prepojenie právnického vzdelávania s právnou praxou, vytvorení platformy pre diskusiu o zásadných právnych otázkach.

 

Ciele konferencie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry