Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Základné informácie


Miesto konania: budova Právnickej fakulty Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí č. 6 v Bratislave


Rokovací jazyk v sekciách: slovenčina, čeština, angličtina (bude zabezpečené simultánne tlmočenie)


Termín pre prihlásenie sa a zaslanie abstraktu: 23. 9. 2010 - možné realizovať výhradne prostredníctvom online registračného systému www.lawconference.sk/online


Termín pre zaslanie príspevku: 7. 11. 2010

Kompletný príspevok je potrebné odovzdať zároveň v slovenskej/českej verzii a aj v anglickej verzii (vzhľadom na medzinárodný aspekt výstupov z konferencie a distribúciu zborníkov aj v zahraničí, je to podmienka pre uverejnenie príspevku v zborníku) prostredníctvom online registračného systému www.lawconference.sk/online.

SK_šablóna_na_príspevok.doc

ENG_sample_dokument.doc


Tematické zameranie príspevkov účastníkov musí spadať pod tému sekcie, ktorú si účastník vyberie (vo väčšine sekcií je možnosť vybrať si z určených tém, s výnimkou sekcií, ktorých hlavné tematické zameranie je užšie).


Konferenčný poplatok: 60 EUR (vrátane DPH)
Poplatok zahŕňa náklady spojené s tromi obednými rautmi (21., 22. a 23. 10.), účasť na slávnostnej večernej recepcii (21.10.), občerstvenie počas priebehu konferencie, vydanie recenzovaného slovensko-anglického zborníku s príspevkom účastníka konferencie.
Poplatok nezahŕňa ubytovanie účastníkov. Organizátor zabezpečil a predrezervoval pre účastníkov konferencie ubytovanie za zvýhodnené ceny (podrobnejšie informácie nájdete na tejto web stránke v časti ubytovanie).

Po prihlásení na konferenciu Vám bude na Váš e-mail zaslaná elektronická forma faktúry. Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na faktúre (inak si organizátor vyhradzuje právo účastníka vylúčiť zo zoznamu účastníkov konferencie). Platbu konferenčného poplatku je možné realizovať výhradne prevodom na účet (nie je možné uhradiť ho priamo na konferencii, resp. v hotovosti).

V prípade neúčasti na konferencii, či nezaradenia príspevku do zborníka (z dôvodu nedodržania termínov, resp. predpísanej formy) sa poplatok nevracia.


Publikačné výstupy:

1) zborník abstraktov v tlačenej forme (jeho súčasťou je CD zborník s plnými textami príspevkov) - účastníci ho dostanú zadarmo pri registrácii v deň otvorenia konferencie,

2) recenzovaný zborník príspevkov v elektronickej CD forme (t.j. plné tety v slovenskej a anglickej verzii) s prideleným ISBN číslom – účastníkom ho zašleme poštou na ich adresu,

3) samostatné recenzované zborníky príspevkov z jednotlivých sekcií v tlačenej forme (plné texty v slovenskej a anglickej mutácii), ktoré budú vydané v tlačenej forme - tento zborník si budú môcť záujemcovia zakúpiť za zvýhodnený poplatok;

4) ďalšie výstupy vo forme resumé záverov z rokovania sekcií, publikovanie na webe, či do budúcnosti vytvorenia samostatného interaktívneho odborného online periodika.

 

Základné informácie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry