Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Charakteristika


Medzinárodná vedecká konferencia je organizovaná pri príležitosti:

- 90. výročia právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku, keďže Právnická fakulta UK, ktorá je najstaršou a najväčšou slovenskou právnickou fakultou, si pripomína 90. výročie svojho vzniku, ako udalosti významnej pre rozvoj právnického vzdelávania a vedy na Slovensku,

- taktiež v spojitosti 60. výročia vyhlásenia k zjednoteniu Európy, historického plánu o novom usporiadaní Európy, ktorý predniesol Robert Schuman, významný právnik a otec myšlienky Európskej únie,

- a 20. rokov demokratizačných zmien a integračných procesov, ktoré odštartoval pád železnej opony, keďže tieto historické míľniky započali aj významné zmeny v právnej oblasti.


Vzhľadom na charakter a ciele konferencie, záštitu nad konferenciou prevzal:

- predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek,

- prezident Slovenskej Republiky Ivan Gašparovič,

- rektor Univerzity Komenského František Gahér.


Hlavným cieľom je usporiadanie medzinárodnej vedeckej konferencie prístupnej širokej odbornej verejnosti (z akademickej pôdy i praxe), tak aby prepojila právnu vedu s právnou praxou a bola impulzom pre riešenie aktuálnych právnych otázok i problémov, pre odbornú diskusiu a rozvoj právnej vedy, právnej praxe a právnického vzdelávania.

Dôraz sa kladie rovnako na rozvoj a smerovanie vnútroštátneho, prevažne slovenského práva (ako napr. rekodifikácia Občianskeho zákonníka, trestné kódexy), ako aj práva európskeho (napr. Lisabonská zmluva, európsky finančný dohľad). Preto bude konferencia reflektovať i úlohu práva pri zbližovaní a zjednocovaní Európy a akcentovať význam práva a právnej vedy v tomto procese.

Samostatná sekcia bude zameraná na riešenie aktuálnych problémov existencie a fungovania právnického vzdelávania a právnej vedy v 21. storočí v kontexte súčasnej globalizácie práva, pričom pozornosť zameriame aj na moderné vzdelávacie postupy, ktoré by mali absolventa práva pripraviť pre potreby praxe lepšie, ako je tomu v súčasnosti.


Zjednocujúcimi myšlienkami konferencie sú predovšetkým:

1) vzťah právnej vedy a právnej praxe

2) aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnej vedy a právnického vzdelávania v kontexte európskej integrácie

3) vzťah písaného práva a súdnej praxe

 

Charakteristika

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry