Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Platba konferenčného poplatku


Po prihlásení sa na konferenciu prostredníctvom online registračného systému, Vám bude na Váš e-mail zaslaná elektronická forma faktúry, v ktorej sa nachádza výzva na uhradenie konferenčného poplatku (vo výške 60 EUR vrátane DPH) a informácie potrebné na zrealizovanie platby.

Poplatok je možné uhradiť výhradne prevodom na účet fakulty, ktorý je uvedený vo faktúre. Poplatok nie je možné uhradiť priamo na konferencii, resp. v hotovosti. Platbu je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu (dátumu splatnosti), ktorý je uvedený na faktúre. Inak si organizátor vyhradzuje právo stornovať prihlášku - t.j. vylúčiť účastníka zo zoznamu účastníkov konferencie.

Dôležité je, aby ste pri platbe uviedli variabilný symbol, ktorý je uvedený vo Vašej faktúre, aby sme vedeli identifikovať Vašu platbu. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko.

Údaje o účte Právnickej fakulty UK pre uhradenie konferenčného poplatku:
číslo účtu: 7000083194/8180
majiteľ:
Univerzita Komenského, Právnická fakulta; Šafárikovo nám.6, 818 05 Bratislava
IBAN:
SK20 8180 0000 0070 0008 3194
Swift:
SUBA SK BX
banka:
Všeobecná uverová banka AS, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25

 

 

 

Platba konferenčného poplatku

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry