Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Dôležité termíny


Termín pre prihlásenie sa a zaslanie abstraktu: 23. 9. 2010 (štvrtok)

- všetko prostredníctvom online registračného systému na tejto web stránke (bude spustený v priebehu mája)

- po tomto termíne nebudú prijímané žiadne prihlášky

- ak prihlásený účastník nezašle do tohto termínu abstrakt (prostredníctvom elektronického systému), jeho príspevok nebude publikovaný a organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť jeho prihlášku, resp. účasť na konferencii

- organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť prihlášku (resp. vyzvať účastníka na zmenu témy príspevku), ak jeho téma nebude korešpondovať s témami, ktoré sú určené v danej sekcii

- z časových dôvodov môže organizátor po dohode s účastníkom určiť, že účastník svoj príspevok na konferencii neprednesie,

- organizátor si vyhradzuje právo ukončiť možnosť prihlasovania účastníkov konferencie pred stanoveným termínom, ak počet prihlásených účastníkov presiahne kapacitné možnosti


Termín pre zaplatenie konferenčného poplatku: termín, ktorý je uvedený na faktúre

- poplatok je potrebné uhradiť do termínu splatnosti faktúry, ktorý je uvedený na faktúre, pričom tá je účastníkovi vystavená prostredníctvom elektronického systému po jeho registrácii. Inak si organizátor vyhradzuje právo stornovať prihlášku - t.j. vylúčiť účastníka zo zoznamu účastníkov konferencie

- platbu konferenčného poplatku je možné realizovať výhradne prevodom na účet (nie je možné ho uhradiť priamo na konferencii, resp. v hotovosti)


Termín pre zaslanie príspevku: 7. 11. 2010 (nedeľa)

- kompletný príspevok je potrebné odovzdať prostredníctvom online registračného systému, a to v slovenskej (resp. českej) verzii a zároveň aj v anglickej verzii (vzhľadom na medzinárodný aspekt výstupov z konferencie a distribúciu zborníkov aj v zahraničí, je to podmienka pre uverejnenie príspevku v zborníku); zahraniční účastníci odovzdávajú len anglickú verziu svojho príspevku

- prosíme o odovzdanie príspevku, ktorý bude napísaný výhradne za pomoci šablóny v programe MS Word a podľa uvedených inštrukcií:

SK_šablóna_na_príspevok.doc

ENG_sample_dokument.doc

- v inom prípade organizátor nebude môcť publikovať príspevok v zborníkoch


 

Dôležité termíny

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry