Spoluorganizátori:


Spolupracujúce organizácie:
         

Partnerské fakulty:
   

Sekcie


1) Sekcia právnické vzdelávanie a právna veda (hlavná sekcia)

ústredné zameranie: Aktuálne problémy existencie, fungovania a rozvoja právnického vzdelávania a právnej vedy

garant: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc., Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Jaap W. de Zwaan (Erazmova university v Rotterdame); Prof. Dr. Julian S. Webb (Univerzita Warwick); Belen Bernaldo de Quiros (GR pre vzdelavanie a kulturu Európskej komisie; Prof. Dr. Jochen Glöckner (Univerzita Konstanz); Prof. Dr. Toni M. Fine (Fordham Univerzita New York)


2) Historicko-právna sekcia

ústredné zameranie: Historické právne systémy a integrácia Európy

témy:

 • Veda rímskeho práva v európskom kontexte
 • Kánonické a cirkevné právo vo výchove právnikov Európy
 • Historickoprávna veda na Slovensku, v Československu a v Európskej únii v 20. storočí a jej poslanie pri zjednocovaní Európy a vysokoškolskom vzdelávaní novej generácie právnikov

garant: Prof. JUDr. Jozef Beňa, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Werner Ogris (Rakúska akadémia vied); Prof. Dr. Karel Malý (Univerzita Karlova v Prahe)


3) Sekcia teórie a filozofie práva

ústredná téma: Hodnotový základ práva

témy:

 • Interdisciplinárny aspekt a hranice právnej vedy
 • Právny monizmus verzus právny pluralizmus
 • Inštitucionalizmus, normativizmus a neutralita práva

garant: Doc. JUDr. Ján Cuper, CSc., JUDr. Nadežda Vaculíková, PhD.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Enrico Pattaro (Bolonska univerzita)


4) Sekcia európske právo a právna komparatistika

ústredné zameranie: Zbližovanie a zjednocovanie pravá v európskom kontexte

témy:

 • Právna komparatistika a globalizácia práva - úlohy, výzvy a otázniky
 • Federalistické tendencie vo vývoji európskeho práva
 • Európske pravo po prijatí Lisabonskej zmluvy
 • Výnimky z harmonizácie pravá EÚ

garant: Doc. JUDr. Vlasta Kunová, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Peter-Christian Müller-Graff (Univerzita Heidelberg); Prof. Dr. Mark Entin (Univerzita MGIMO v Moskve); Prof. Dr. Michael Bogdan (Univerzita Lund); Prof. Dr. Michael Geistlinger (Univerzita Salzburg)


5) Sekcia medzinárodné právo

ústredné zameranie: Bezpečnostné priority súčasnosti a nové pohľady na vývoj medzinárodného práva

témy:

 • Bezpečnostné priority súčasnosti
 • Nové pohľady na vývoj medzinárodného práva
 • Medzinárodné právo súkromné a Európska únia

garant: Doc. JUDr. František Poredoš, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Boris Sergejevič Krylov (Moscow State Law Academy); Prof. Dr. Bogdan Wrzochalski; Dr. Jakub Wolasiewicz (Ministerstvo zahraničných vecí Polskej republiky


6) Sekcia občianske právo

ústredné zameranie: Trendy vývoja v súkromnom práve v podmienkach európskej integrácie

garant: Doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Christian von Bar (Univerzita Osnabrück); Prof. Dr. Martin Schauer (Viedeňská univerzita); Prof. Dr. Alena Winterová (Univerzita Karlova v Prahe)


7) Sekcia obchodné právo a hospodárske právo

ústredné zameranie: Obchodné právo a hospodárske právo v procese globalizácie spoločnosti

témy:

 • Správa a riadenie korporácií
 • Alternatívne riešenie sporov v obchodnom práve
 • Globalizačné režimy práva duševného vlastníctva
 • Pojem hospodárske právo z aspektu hospodárskej krízy

garant: Prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc., Prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Martin Winner (Ekonomická univerzita vo Viedni); Prof. Dr. Miguel Maduro (Európsky univerzitný inštitút vo Florencii); Prof. Dr. Miroslav Vitéz (Univerzita Nový Sad); Prof. Stanislava Černá (Univerzita Karlova v Prahe)


8) Sekcia pracovné právo a právo sociálneho zabezpečenia

ústredné zameranie: Liberalizácia právnej regulácie pracovných vzťahov v podmienkach globalizácie

témy:

 • Pracovný čas v kontexte flexibility pracovného práva
 • Atypické zamestnania
 • Koordinácia sociálneho zabezpečenia v kontexte europeizácie

garant: Doc. JUDr. Ján Matlák, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Bernd Waas (Univerzita Johanna Wolfganga Goetheho Frankfurt)


9) Sekcia ústavné právo

ústredné zameranie: Perspektívy vývoja ústavného práva a európskeho práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy

témy:

 • Interpretácia Ústavy SR v kontexte europeizácie ústavných systémov
 • Ústavné právo v judikatúre Ústavného súdu SR s prihliadnutím na judikatúru Súdneho dvoru EÚ
 • Ústavné právo a jeho inštitúty v kontexte vývoja európskej ústavnosti

garant: Prof. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Rainer Arnold (Univerzita Regensburg); Prof. Dr. Emmanuel Decaux (Univerzita Pantheon-Assas Paríž 2); Prof. Dr. Krzysztof Skotnicki (Univerzita Lodž)


10) Sekcia správne právo

ústredné zameranie: Aktuálne otázky správneho konania

garant: Prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc.

sekcia je zabezpečená vrámci grantu APVV "Správne konanie"

rozsiahlejší zoznam hostí bude zverejnený začiatkom septembra


11) Sekcia finančné právo

ústredné zameranie: Finančnoprávne normy v záujme ochrany verejných financií a finančného trhu

témy:

 • Rozpočtové právo EÚ a kontrola rozpočtovej disciplíny
 • Nová architektúra regulácie finančných trhov
 • Príčiny a riešenia finančnej krízy

garant: JUDr. Mária Duračinská, CSc., Doc. Mykola Sidak, PhD.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Manuel Porto (Univerzita v Coimbre); Prof. Dr. Wiesław Czyżowicz (Ekonomická univerzita vo Varšave)


12) Sekcia trestné právo

ústredné zameranie: Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie a alternatívne riešenia trestných vecí

témy:

 • Úloha národného trestného práva v priestore Európskej únie
 • Alternatívne riešenia trestných vecí

garant: Doc. JUDr. Juraj Kolesár, CSc., Doc. JUDr. Yvetta Turayová, CSc.

zahraniční hostia: Prof. Dr. Martin Heger (Humboldtova univerzita v Berlíne)

 

Sekcie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2009, vytvoril Vojtech Budaváry