Partneri:

Zoznam účastníkov


Fenomén ekonomickej kriminality a právne nástroje na jej eliminovanie1. prof. Dr. Wieslaw Czyżowicz Warsaw School of Economics, Poland
Téma: Právno - inštitucionálne nástroje EÚ v eliminovaní colnej kriminality
Abstrakt: This paper presents legal and institutional mechanisms of combating customs offenses in the European Union. The starting point is the EU common commercial policy and EU customs policy in the framework of customs union. The work is related to the Naples II Convention and "Customs 2020” program. Functions and tasks of EU institutions such as OLAF,EUROJUST, EUROPOL, FRONTEX are briefly described. Additionally, some of EU foreign customs missions are presented (EUBAM Moldova/Ukraine, EUBAM Libya, EULEX Kosovo). The specific attention is dedicated to the cooperation with the business in the fight against customs crime. In the conclusions, there are some proposals to improve EU customs law and the cooperation between national and European institutions in combating customs offenses.


2. prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Vybrané aspekty trestného činu daňového podvodu
Abstrakt: Daňové trestné činy predstavujú v rámci ekonomickej kriminality významnú časť. Rovnako v danom prípade môžeme hovoriť o vysokej miere latentnosti a vyvodzovaniu trestnej zodpovednosti bráni aj komplikovanosť prípadov.


3. Ing. Barbora Drugdová PhD. Ekonomická univerzita, Slovakia


4. Robert Dziembowski, PhD. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Téma: Prevention of corruption in the economy in the regulations of the Polish Criminal Code
Abstrakt: In this article the author will present the size of corruption related to doing business in Poland. The author will present regulations serve criminal law combating this negative phenomenon.It will also be presented by the author state programs to fight corruption in the economic sphere.


5. Żywucka-Kozłowska Elżbieta Associate Professor University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Téma: Universalism economic crime
Abstrakt: In this work we present an economic offense as an act that occurs in all modern countries of the world. Variously understood, defined differently is a crime. Sometimes the same offenses are often called differently depending on the legal system of the country, but always the acts prohibited under penalty. Some of them have a long tradition, the other shorter, because the development of this type of crime affected by various factors, including the steady progress of civilization, and thus, more opportunities to make this type of crime. Weigh should be noted that economic crime is one in which perpetrators use the latest achievements of science.


6. doc. JUDr. Iveta Fedorovičová, CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Zamyslenie sa nad redukciou taxatívneho výpočtu majetkových a hospodárskych trestných činov v návrhu zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb
Abstrakt: V kontexte témy sekcie Fenomén ekonomickej kriminality a právnych nástrojov na jej eliminovanie sa autorka zamýšľa nad možnými príčinami, ktoré viedli tvorcov predmetného zákona k zníženiu počtu taxatívneho vymedzenia trestných činov v pôvodnom návrhu zákona s cieľom vyvolať v odbornej verejnosti diskusiu k tejto - tak závažnej problematike.


7. doc. JUDr. Marek Fryšták, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Fenomén ekonomické kriminality v 21. století a její příčiny
Abstrakt: V uvedeném příspěvku se autor snaží hlouběji zamyslet nad specifiky ekonomické kriminality a jejími příčinami. Nastiňuje v jeho rámci, jak vliv společenského prostředí, právního rámce, morálky a hodnot společnosti ovlivnil a ovlivňuje ekonomickou kriminalitu v České republice po roce 1989 a zejména v současnosti.


8. doc. JUDr. Ing Adrián Jalč, PhD. Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Niekoľko poznámok k metodike vyšetrovania a k dokazovaniu trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papier
Abstrakt: Už viac ako dve tisícročia používa človek peniaze v dnešnom význame slova. Vynájdením mincí asi v 7 storočí pred Kristom sa začal vývoj, ktorý ešte ani dnes nemôžeme považovať za skončený. Mám na mysli najmä ochranu pred nepovoleným napodobňovaním oficiálnych platidiel v podobe bankovky. Pri dnešnom pokroku vyspelých technológií je ochrana čoraz ťažšia. Na jednej strane majú tvorcovia bankoviek takmer neobmedzené možnosti využiť rozvinuté technické prostriedky na ich ochranu, na druhej strane by však bolo naivné domnievať sa, že iba použitie moderných ochranných prvkov dostatočne ochráni verejnosť pred falzifikátmi. Súčasné falzifikáty sú často zhotovené na veľmi dobrej technickej úrovni a letmý pohľad na predkladanú bankovku dnes už v mnohých prípadoch vôbec nestačí. Preto pozornosť pri každodennej manipulácii s bankovkami tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecnej ochrany verejnosti pred falzifikátmi.


9. JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Metóda "net worth" ako indikátor páchania ekonomickej kriminality
Abstrakt: Príspevok analyzuje možnosti aplikácie metódy čistého prírastku majetku (net worth method) v slovenskom právnom prostredí. Ukazuje sa, že existujú určité špecifiká slovenského daňového systému, ktoré v súčasnosti uplatnenie tejto metódy znemožňujú. Zároveň však v určitých segmentoch slovenské právo poskytuje možnosti pre jej úspešné uplatnenie, napr. ekonomická kriminalita verejných činiteľov. Jej rozšírenie na fyzické osoby mimo verejného sektora by si však vyžadovalo ďalšie zásahy do slovenskej daňovej legislatívy, ktoré môžu priniesť zvýšenú administratívnu záťaž. Pomer výhod a rizík tak musí byť predmetom ďalšieho skúmania.


10. doc. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Možnosti a limity trestání pachatelů ekonomické kriminality
Abstrakt: Příspěvek je věnován problematice trestání hospodářské trestné činnosti. Autorka se zamýšlí nad vhodnými tresty s ohledem na specifika pachatelů toho typu kriminality a nad možnými limity pro jejich uplatnění, a to optikou trestního zákoníku i zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.


11. Marek Kordík Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Absence of financial investigation as a limit of economic crime prosecution
Abstrakt: The contribution deals with the absence of financial investigation in the proces of pretrial stage as a main obstacle to undecover laundered assets from predicative criminal offences.


12. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Trestnoprávne aspekty eliminácie šedej ekonomiky
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá najrýchlejšie sa rozvíjajúcim neoficiálnym ekonomickým sektorom ktorým je šedá ekonomika. Poukazuje na hlavné príčiny a podmienky vzniku a existencie tohto spoločensky negatívneho fenoménu. Špecifikuje vybrané formy jej prejavu z trestnoprávneho aspektu najmä v prípadoch trestnej činnosti, spočívajúcej v porušovaní povinností v súvislosti s daňovými povinnosťami alebo povinnosťami subjektov vo vzťahu k podnikaniu. V závere navrhuje niektoré opatrenia na elimináciu šedej ekonomiky ako reakciu na neustále zmeny v zákonoch, ktoré dokážu subjekty, participujúce v šedej ekonomike, použiť tak, aby ich protiprávne konanie malo znaky legálnej činnosti.


13. Dr. Dariusz Kużelewski University of Białystok, Poland
Téma: Dangerous evidence as a tool for combating economic criminality – new challenges and trends
Abstrakt: The most vulnerable toeconomic criminality are fuel, tobacco, spirit and banking sectors. A majorchallenge is to take over economic criminality by organized criminal groups. ThePolish Ministry of the Interior, in cooperation with the Ministry of Financeand the General Prosecutor's Office, has drafted the Programme to prevent and combateconomic criminality for the years 2015-2020. This document contains amongother things proposals of the tools which would allow to combat economic criminalityin effective way. However, the Programme lacks reference to the issue of properpreservation and use of evidence in criminal proceedings including inparticular the so-called dangerous evidence. That kind of evidence is extremelyimportant in both the operational and trial plane. The problem of dangerous evidencein criminal proceedings becomes increasingly important in recent times, primarilydue to the increase in drug-related crime, smuggling of illegal and dangerousgoods, substances and radioactive materials and their substrates by the EU'sexternal border. These phenomena are felt particularly strongly in countriesthat are peripherally located at the external border of the EU. The problem ofproper


14. JUDr. Ondrej Laciak, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Právne aspekty kriminality bielych golierov - podnikateľov a štatutárov obchodných spoločností
Abstrakt: Príspevok pojednáva o kriminalite bielych golierov, ktorými je možné rozumieť najmä podnikateľov a štatutárov obchodných spoločností. V príspevku sú naznačené hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty fenoménu "white collar crime".


15. Mgr. Jakub Ľorko Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Trestná zodpovednosť právnických osôb - efektívny nástroj (nielen) proti ekonomickej kriminalite?
Abstrakt: Trestná zodpovednosť právnických osôb by mala byť efektívnym nástrojom v boji s ekonomickou kriminalitou. Príspevok pojednáva o vybranej problematike súvisiacej s pripravovanou trestnou zodpovednosť právnických osôb v Slovenskej republike. Autor v príspevku uvádza základné aspekty trestnej zodpovednosti právnických v spojení s ekonomickou kriminalitou.


16. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc. Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Legalizácia príjmu z trestnej činnosti
Abstrakt: Príspevok autorov je zameraný na problematiku legalizácie príjmu z trestnej činnosti, ktorá sa označuje aj ako "pranie špinavých peňazí". Aktuálnosť a závažnosť tohto javu si uvedomuje celé medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa snaží aktívne bojovať s predmetnou problematikou už od konca 80. rokov minulého storočia jednak na pôde OSN, ako aj Rady Európy, či v rámci priestoru EÚ. Vplyv tejto legislatívy sa následne prejavuje aj v právnom poriadku Slovenskej republiky. Účinne bojovať proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti však predpokladá nielen kvalitnú legislatívu, ale aj jej plnenie zo strany všetkých kompetentných subjektov a dobre fungujúci systém medzinárodnej spolupráce.


17. doc. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Možnosti trestnej zodpovednosti právnických osôb pri eliminovaní ekonomickej kriminality v kontexte naplnenia účelu a funkcií trestného práva.(spoluautorka)
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku zamýšľajú nad možnosťami eliminácie ekonomickej kriminality prostredníctvom trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to v kontexte základných funkcií a účelu trestného práva, ako aj v kontexte trestnej politiky štátu.


18. JUDr. Marek Mezei Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Stíhanie právnických osôb ako spôsob eliminácie ekonomickej kriminality
Abstrakt: V predkladanom príspevku autor upriamuje svoju pozornosť na pripravovaný zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Trestná zodpovednosť právnických osôb je podľa autora jedným z možných spôsobov eliminácie, resp. znižovania miery ekonomickej kriminality. Pripravovaný návrh zákona však musí byť detailný nielen po hmotnoprávnej ale aj po procesnoprávnej stránke. Práve na procesnoprávnu stránku kladie autor dôraz, pretože podľa jeho názoru bude zákon bez kvalitných procesných ustanovení sotva vykonateľný.


19. Anna Viktória Neparáczki University of Pécs, Hungary
Téma: Financing of terrorism: a crime against the public security or an economic crime?
Abstrakt: The financing of terrorism is a new crime against the public security in the Hungarian Criminal Code. But between international terrorism and money laundering is a close connection: terrorist financing offences are predicate offences for money laundering, which are typical for the economic criminality. The aims of this paper are to analyze the characteristics of the terrorist financing offence and to show the new Hungarian regulation of the crime financing of terrorism. The relevant international conventions as well as the EU’s criminal law will be analyzed in the paper. The author proceeds to formulate some conclusions de lege ferenda within the subject in question.


20. JUDr. Stanislav Pavol Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Téma: K niektorým aspektom hospodárskej kriminality na území súčasnej Slovenskej republiky a Českej republiky
Abstrakt: Vývoj, príčiny a aj prevencia hospodárskej kriminality sú poplatné zmenám v našej spoločnosti, ktoré boli začaté udalosťami na konci roku 1989. V tomto smere sa pomerne rýchlo menil charakter, početnosť a tiež závažnosť hospodárskej kriminality. Aj preto cieľom tohto príspevku je analýza vybraných aspektov hospodárskej kriminality v Čechách a na Slovensku v jej historickom a právnom kontexte.


21. doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Ekonomická kriminalita ako jeden z dôvodov zavádzania trestnej zodpovednosti právnických osôb
Abstrakt: Predmetom článku je zaoberať sa ekonomickou kriminalitou právnických osôb. Tento fenomén je jeden z dôvodov, prečo zavádzame priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb do nášho právneho poriadku. Pripravený je už návrh zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o ktorom sa musí ešte rokovať na úrovni vlády Slovenskej republiky.


22. Jan Provazník Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Hospodářská kriminalita a princip ultima ratio
Abstrakt: Princip ultima ratio bývá často zmiňován při řešení hospodářské kriminality a je se na něj v těchto souvislostech často odvoláváno. Tento velmi specifický druh kriminality spočívá na křehké a mlhavé hranici oddělující trestní právo a strikně soukromoprávní obchodní vztahy. Na jedné straně je svoboda podnikání podstaným předpokladem našeho současného ekonomického modelu. Na druhé straně hospodářské trestné činy chrání velmi základní zájmy státu a veřejnosti jako celku. Vyvážit optimálně tyto dvě hodnoty je zásadního významu. Tento příspěvek se zabývá analýzou promítnutí principu ultima ratio do právní regulace hospodářských trestných činů v rozsahu nastíněného konfliktu.


23. doc. JUDr. Sergej Romža, PhD. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
Téma: Vybrané interpretačné a aplikačné problémy súvisiace s objasňovaním trestného činu poškodzovania finančných záujmov európskych spoločenstiev
Abstrakt: Trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, patrí medzi, tzv. „Core crimes“, ktoré svojim charakterom najviac ohrozujú a poškodzujú záujmy Európskej únie a jej občanov. Vzhľadom na štruktúrovanosť skutkovej podstaty trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, vzniká v aplikačnej praxi množstvo interpretačných a aplikačných problémov týkajúcich sa rozhodujúcich pojmových znakov, predovšetkým objektívnej stránky, predmetného trestného činu. Osobitne uvedené platí vo vzťahu k správnemu tak skutkovému, ako aj formálnemu vymedzeniu porušenia konkrétnych povinností páchateľom (príjemcom) pri nakladaní s prostriedkami poskytnutými z rozpočtu Európskych spoločenstiev. V neposlednom rade aplikačné a interpretačné problémy vyvstávajú aj pri správnej identifikácii právnej skutočnosti, na základe ktorej a v ktorom okamihu vzniká obligačný vzťah medzi poskytovateľom a príjemcom príspevku z rozpočtu Európskych spoločenstiev.


24. Dr. Ferenc Santha, PhD. University of Miskolc, Hungary
Téma: Special Forms of Liability in Hungarian Criminal Law – Effective Tools to Fight againts Economic Crimes?
Abstrakt: Criminal liability of the head of business and criminal sanctions applicable to legal persons can be considered as the atypical forms of Hungarian criminal liability. This paper outlines the characteristics of these new legal instruments, shows the relationship between these forms of liability and economic criminality and focuses on the question of what role corporate criminal liability and criminal liability of the head of business can play in fighting againts economic crimes in Hungary in the light of practical experience.


25. Mgr. Petra Snopková Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Ekonomická kriminalita ve vztahu k nepřímým daním
Abstrakt: Boj proti daňovým podvodům je jednou z priorit nejen České a Slovenské republiky, ale také Evropské unie. Tento příspěvek je zaměřen na trestnou činnost daňovou páchanou ve vztahu k nepřímým daním. Stěžejní část je věnována právním nástrojům, které do určité míry umožňují odhalovat a následně postihovat tuto trestnou činnost.


26. doc. PhDr. Dušan Stanek CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Tieňová ekonomika a ekonomická kriminalita
Abstrakt: Autor sústreďuje pozornosť na identifikáciu tieňovej ekonomiky a ekonomickej kriminality a ich foriem. Ukazuje vplyv na ekonomiku a možnosti jej merania. Objasňuje vznik niektorých foriem tieňovej ekonomiky, napríklafd podstatu daňových podovodov a miesto práva pri eliminovaní tieňovej ekonomiky.


27. doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Obete ekonomickej kriminality
Abstrakt: Ekonomická kriminalita predstavuje dynamický, mimoriadne nebezpečný druh kriminality oslabujúci systém trhového hospodárstva narušujúci demokraciu spoločnosti. Vedecká analýza ekonomickej kriminality zaznamenala prvé úspešné kroky. Avšak problematika obete ekonomickej kriminality bola riešená len vo všeobecnej polohe. Zároveň obeť ekonomickej kriminality patrí k najzanedbávanejším problémom nielen výskumov, ale aj trestnej politiky štátu. Príspevok sa sústredí na aktuálne problémy ekonomickej kriminality, na jej fenomenológiu a etiológiu, osobitne vo vzťahu k problematike obeti. Ďalej sa pokúsi na základe empirický faktov charakterizovať obete kriminality v Slovenskej republike, jej rôzne roviny a špecifiká. Príspevok vyvrcholí problematikou kontroly a prevencie ekonomickej kriminality vo vzťahu k obeti. V tomto smere prinesie návrhy a podnety k trestnoprávnej kontrole ekonomickej kriminality.


28. JUDr. Dominika Strigáčová, PhD. National Police Headquarters, Slovakia
Téma: Measures on fight against economic crimes at European level
Abstrakt: A contribution deals with measures on fight against economic crime that have been adopted at the EU level and within OECD.


29. Krystyna Szczechowicz PhD University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Téma: Around the definition of economic crime
Abstrakt: The article presents problems defining economic crime from the Polish perspective. Under Polish important problem was related to the shift of the economic system in force during the period of socialism to free-market system. Due to the specific problems of economic crime on the basis of the economic system of capitalist countries presented problems in addition to the criminal - material (dogmatic) also has a criminological character, which allows you to present a complete picture of the phenomenon undergoing analysis. Economic crime is closely linked to a particular economic regime, under which there is. Installation of such determines the character and the essence of economic crime and affects the very definition of economic crime. The multiplicity of shots definitional economic crime and economic crime is caused by the characteristics of the phenomenon of crime on management processes. Attempts to create a definition of precisely defining the limits of economic crime is essential to determine the extent of the economic criminal law.


30. JUDr. Filip Ščerba Ph.D. Palacký University Olomouc, Czech Republic
Téma: -
Abstrakt: -


31. prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc. Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Dokazovanie trestnej činnosti poškodzujúcej spotrebiteľa.
Abstrakt: Trestné činy poškodzujúce spotrebiteľa sú zaradené medzi trestné činy proti hospodárskej disciplíne. Ide o dva trestné činy a to trestný čin poškodzovania spotrebiteľa a trestný čin. nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi. Dokazovanie trestných činov poškodzujúcich spotrebiteľa je mimoriadne obťažné. Vyplýva to z takých faktorov, akými sú zložité konštrukcie skutkových podstát týchto trestných činov, potreba dokazovania veľkého množstva skutočností upravených rôznorodými právnymi predpismi mimo trestného práva a nízka úroveň špecializácie trestného stíhania hospodárskej činnosti u orgánov činných v trestnom konaní (najmä polície) v porovnaní s vysokou mierou špecializácie znalostí v danej problematike u páchateľov týchto trestných činov.


32. JUDr. Lýdia Tobiášová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Možnosti trestnej zodpovednosti právnických osôb pri eliminovaní ekonomickej kriminality v kontexte naplnenia účelu a funkcií trestného práva (spoluautorka)
Abstrakt: Autorky sa vo svojom príspevku zamýšľajú nad možnosťami eliminácie ekonomickej kriminality prostredníctvom trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to v kontexte základných funkcií a účelu trestného práva, ako aj v kontexte trestnej politiky štátu.


33. Dr. Mari Yoshikawa Shizuoka University, JapanSpäť

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry