Partneri:

Zoznam účastníkov


Právne nároky zmluvných strán a ich uplatňovanie v súdnom a rozhodcovskom konaní1. JUDr. Petr Dobiáš, PhD. Charles University in Prague, Czech Republic
Téma: Uplatňování nároků smluvních stran v institucionálním rozhodčím řízení v ČR - Nový Řád RS při HK ČR a AK ČR
Abstrakt: Dne 1. října 2015 vstoupil v účinnost nový Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Konferenční příspěvek je věnován analýze uplatňování nároků podle tohoto řádu v návaznosti na relevantní judikaturu a zákonnou úpravu ČR.


2. JUDr. Petra Haladejová Preinerová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Alternatívne verzus Súdne riešenie sporov vyplývajúcich z FIDIC zmlúv o dielo
Abstrakt: Zmluvné podmienky FIDIC predstavujú sústavu štandardných zmluvných ustanovení medzinárodne používaných pri projektovaní a/alebo realizácií spravidla väčších investičných celkov. Na Slovensku sú používané pre diela financované tak z verejných, ako aj súkromných zdrojov. Podrobná úprava práv a povinností a vyvážené rozdelenie rizík medzi objednávateľom a zhotoviteľom zohrávajú významnú rolu pri minimalizovaní možnosti vzniku nepredvídateľných nárokov voči niektorej zo zmluvných strán. Príspevok sa zameriava na vzniknuté sporné situácie medzi účastníkmi zmlúv o dielo spravujúcich sa zmluvnými podmienkami FIDIC a na porovnanie ich alternatívneho spôsobu riešenia so súdnym, ťažiskovo z pohľadu slovenského právneho poriadku.


3. JUDr. Miluše Hrnčiříková, PhD. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Zajištění nároků stran před skončením rozhodčího řízení – práce pro soudy nebo pro rozhodce?
Abstrakt: Rozhodčí řízení je považováno za alternativu k řízení soudnímu především proto, že rozhodčí nález má obdobné právní účinky jako pravomocný rozsudek národního soudu. Již během samotného rozhodčího řízení (či dokonce ještě před jeho zahájením) však může nastat situace, kdy je nutné prozatímně upravit právní poměry mezi spornými stranami či učinit taková opatření, aby byl následně vydaný rozhodčí nález vykonatelný, tj. aby rozhodčí řízení splnilo svůj účel. Tradičně byla pravomoc k nařízení předběžných opatření svěřena pouze státním soudům, nicméně současný vývoj nezadržitelně směřuje k tomu, že i rozhodci nabývají pravomoc k vydávání předběžných opatření. V poslední době se dokonce objevují i přístupy, které prioritně svěřují pravomoc k vydání předběžného opatření rozhodcům a až sekundárně soudům. Příspěvek se zamýšlí nad rozdílnými trendy a komparuje nejen úpravu v národních právních řádech, ale i řádech rozhodčích soudů a upozorňuje na relevantní judikaturu.


4. JUDr. Tereza Kyselovská, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Spory z licenčních smluv a arbitrabilita
Abstrakt: Arbitrabilita sporů vznikajících ze vztahů v rámci práva duševního vlastnictví je jednou z nejzajímavějších a nejčastěji uváděných sporných oblastí v (mezinárodním) rozhodčím řízení. Právo duševního vlastnictví je v souvislosti s globalizací, technologickým vývojem, elektronizací jedno z jeprogresivnějších právních odvětví. S rozvojem informační společnosti stoupá i počet sporů. V rámci arbitrability sporů pocházejících z práva duševního vlastnictví můžeme rozlišit přístup k právu průmyslového vlastnictví a k právu autorskému. Dále můžeme rozlišit okruh otázek, jejichž řešení může být podřízeno rozhodčímu řízení, jako např platnost. Mezi tyto otázky spadají např. spory z licenčních smluv. Tento příspěvek se bude zabývat vybranými aspekty uvedené problematiky a analýzou relevantních právních předpisů, inter alia zákonem o rozhodčím řízení a další.


5. JUDr. Peter Lukáčka, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Vymožiteľnosť práva v kontexte rozhodcovského konania
Abstrakt: Vymožiteľnosť práva patrí už pomerne dlhé obdobie medzi pojmy, ktoré zásadným spôsobom formujú nie len odborné diskusie, ale rovnako významne rezonujú v širokej verejnosti. Špeciálne Slovenská republika je postihnutá a do istej miery aj determinovaná fenoménom vymožiteľnosti práva s ktorým je osobitne spojená dôvera resp. nedôvera v orgány aplikujúce právo. V tomto kontexte sa prejavujú aj určité špecifiká slovenskej právnej kultúry, ktorá aj napriek značnej nedôvere k tzv. tradičným orgánom aplikujúcim právo má taktiež rezervovaný postoj k novým inštitútom medzi ktoré v širšom kontexte môžeme zaradiť aj rozhodcovské konanie. Príspevok sa zameriava na identifikáciu problematických otázok súvisiacich s rozhodcovským konaním ako aj úvahám nad ďalším rozvojom tejto oblasti, ktoré by v podmienkach právnej kultúry Slovenskej republiky mohli prispieť k rastu dôvery v tento inštitút.


6. JUDr. Mag.iur. Michal Malacka Ph.D., MBA Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Vybrané aspekty rozhodčího řízení při VIAC“
Abstrakt: Dlouholetá tradice mezinárodního rozhodčího řízení při VIAC byla v posledních letech modelována novými pravidly rozhodčího řízení spolu s reflexí aktuálních trendů v mezinárodním rozhodčím řízení. Byly zavedeny nové instituty týkající se například sestavení rozhodčího senátu, zahájení rozhodčího řízení, zkráceného řízení a podobné. Nová pravidla neměla za cíl jen zakotvení nových institutů, ale také zjednodušení a zefektivnění mezinárodního rozhodčího řízení. Uvádění nových pravidel v praxi rozhodčího řízení při VIAC a jejich analýza z hlediska praxe i teorie představuje základ prezentovaného textu.


7. Dr Łukasz Marzec, Assistant Professor Jagiellonian University, Poland
Téma: Civil law vs new trial models. A warning for the lawmakers in Polish and comparative perspective
Abstrakt: This paper shows how the traditional civil law institutions (like obligatio naturalis, freedom of contracts, some defects of will, abuse of imposed position and unfair exploitation etc.) become ineffective in the e-trial procedure or traditional quick jurisdiction. If no evidence is required, the sole statement of the plaintiff is enough for an order for payment to be issued against a defendant. Formally it may be rejected and the ordinary trial starts. Due to various loopholes in the procedure the defendant may be refused this; as the result the order for payment becomes valid and no appeal or remedy is granted even if no debt ever existed. Such situation gives way to numerous abuses, which - although many changes to the procedure have been introduced - are still dangerous and may be the warning for lawmakers willing to overdose trial quickness and efficiency.


8. JUDr. Zlatica Poláček Tureková , PhD. Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Téma: Vyhody a nevyhody uplatnovania pohladavok v rozhodcovskom konani
Abstrakt: Prispevok ma za ciel poukazat na vyhody a nevyhody akceptovania rozhodcovskych doloziek v zmluvach a v pripade vzniknutych pohladavok na ich uplatnenie pred rozhodcovskym a nie sudnych organom so zameranim na aplikacne problemy uz pri samotnej ich vymozitelnosti pred prislusnym exekucnym organom.


9. Assessor iur. Eva Schöberl Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Mediative Approach in Cross - Border Business Disputes: A Complement to International Arbitration
Abstrakt: The ability of constructive argumentation is the key in cooperative negotiating and is nowadays used for solving disputes. It intents to exceed the horizon of the law during rational negotiating by not only looking for claims, but working out the interests of those concerned and developing solutions which meet these interests as fairly as possible. Parties agree increasingly on complex conflict treatment systems, in which they combine different conflict resolution strategies with each other. This interlinking of the legal procedures is to ensure that there is a suitable method available for each conflict. If there is any magic about mediation it is that individuals solve their dispute by creating new opportunities and reach their own reconciliation. Let us challenge a meditative approach for resolving cross-border disputes as a possible complement to international arbitration; identify the particularities of mediation and analyze the advantages and disadvantage of using mediation in relation to arbitration. Additionally, this contribution indicates possible ways towards creating a more effective and trustworthy legal practice, in particular by applying dispute resolution clauses.


10. JUDr. Matej Smalik Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Rozhodcovské konanie v Slovenskej republike a jeho nové rozmery
Abstrakt: Autor sa v rámci svojho príspevku bude zaoberať nedávnou rozsiahlou novelou rozhodcovského konania v právnom prostredí Slovenskej republiky. Rozhodcovské konanie a rozhodcovské konanie spojené s riešením spotrebiteľských sporov bolo v rámci reformy občianskeho procesného práva značne modifikované. V príspevku sa autor vracia k najčastejším praktickým problémom spojeným s rozhodcovským konaním s akcentom na riešenie spotrebiteľských sporov v rozhodcovskom konaní podľa nenovelizovanej právnej úpravy účinnej do 31.12.2014 a hľadá odpovede na otázky, či nová právna úprava dostatočným spôsobom reflektuje požiadavky praxe a posilní tak arbitrabilitu obchodnoprávnych sporov a sporov plynúcich zo spotrebiteľských zmlúv v rámci slovenského právneho prostredia.


11. Mgr. Lucia Valentová Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Zúčastním sa bez príspevku
Abstrakt: Zúčastním sa bez príspevkuSpäťZúčastním sa bez príspevku

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry