Partneri:

Zoznam účastníkov


Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu k slabším subjektom práva1. Mgr. Tamara Čipková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Modifikácie základných právnych princípov vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá postavením spotrebiteľa, ako slabšej zmluvnej strany, ktoré so sebou prináša odklon od základných právnych princípov. Autorka sa zamýšľa nad primeranosťou súčasnej miery ochrany spotrebiteľa a nad flexibilnosťou niektorých právnych princípov.


2. Mgr. Radka Demjanová Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Zákonná ochrana dítěte ve spojitosti s vyživovací povinností
Abstrakt: Příspěvek poskytuje pohled a zamyšlení se nad zákonnou ochranou dětí jako slabšího subjektu při poskytování jejich výživného rodiči. Problematika je podrobně rozebrána s výčtem kladů a záporů v současně účinné právní úpravě.


3. JUDr. Jana Dudová, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Dudová,Urbanová:Vybrané otázky ochrany zdraví spotřebitele
Abstrakt: V úvodu autorky připomenou pojem zdraví coby nejvýznamnější společenské hodnoty, a to včetně jeho vymezení ve vztahu k úloze práva jako nástroje sociální kontroly při ochraně zdraví. Pozornost se dále zaměří na tzv. spotřebitelskou socializaci, význam tzv. zdravotní gramotnosti a její empirické zachycení v ČR a některých dalších zemí EU. Příspěvek bude dále zaměřen na problematiku hygienických aspektů a limitů v rámci ochrany zdraví spotřebitele. Jde o oblast, ve které se nabízí specifická „zranitelnost spotřebitele“. V daném kontextu se jedná především o kvalitu prostředí a s ní související problematiku zdravotně nezávadných vstupních surovin a jiných látek a komponentů, které mohou determinovat kvalitu výrobku (potraviny), pokrmu či služby. Tyto okolnosti běžný spotřebitel vesměs nemůže sám výrazně ovlivnit ani subjektivně správně vyhodnotit. Současně bude hledána odpověď na otázku, zda v dané oblasti existuje adekvátní vynutitelnost práva.


4. PhDr. Jana Dundelová, PhD. Mendel University in Brno, Czech Republic
Téma: Právní a sociálně psychologické aspekty při uzavírání nevýhodných smluvních vztahů
Abstrakt: České občanské právo velmi významně chrání spotřebitele, jako ,,slabšího“ smluvního partnera. Přes tuto skutečnost opakovaně dochází mezi spotřebiteli a podnikateli k uzavírání nevýhodných smluv, které spotřebitele výrazně poškozují. Často nejsou ani využívány ochranné instituty, pomocí kterých by bylo možno takový smluvní vztah ukončit. Autoři článku si kladou otázku, proč k těmto jevům dochází, přičemž zvažují právní, sociální i sociálně psychologické aspekty tohoto jevu.


5. JUDr. Imrich Fekete, CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia


6. JUDr. Gabriela Halířová, PhD. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Nárok zaměstnanců pečujících o děti na úpravu pracovní doby ve světle judikatury ČR
Abstrakt: Příspěvek pojednává o postavení zaměstnanců s malými dětmi jako slabší strany pracovněprávního vztahu a jejich nároku vůči zaměstnavatelům na úpravu pracovní doby. Problematika bude předestřena v kontextu judikatury NS ČR.


7. JUDr. Juraj Hamuľák, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Špecifiká a osobitosti právneho postavenia subjektov pracovnoprávnych vzťahov
Abstrakt: Príspevok pojednáva o špecifikách a osobitostiach postavenia zamestnanca a zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch. Autor analyzuje postavenie týchto subjektov z hľadiska ich právnej subjektivity, ako aj z hľadiska ich vzájomných vzťahov predovšetkým vo väzbe na hmotnoprávnu úpravu možnej rovnosti, resp. nerovnosti pred zákonom.


8. Mgr. Jakub Hanák, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Ochrany slabší strany ve vyvlastňovacím řízení
Abstrakt: Vyvlastnění je tradiční a všeobecně uznávaný způsob získání vlastnictví ve veřejném zájmu. Vyvlastňovaný, tedy osoba vlastnící nemovitou věc potřebnou k uskutečnění veřejně prospěšného záměru, je jednoznačně slabším subjektem práva. Odnětí vlastnického práva nemůže při splnění zákonných podmínek zabránit, což výrazně ovlivňuje vyjednávání o koupi věci, které vždy předchází vyvlastnění, i vlastní průběh vyvlastňovacího řízení. Praktické zkušenosti dokazují, že vyvlastnitelé nabízejí lepší podmínky těm vlastníkům, kteří dali najevo, že využijí všechny právní prostředky k ochraně svých práv. Příspěvek podrobně popíše způsob ochrany vlastníka ve vyvlastňovacím řízení.


9. prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: K problému bezsubjektního práva
Abstrakt: Koncept subjektivního práva bez subjektu (sám o sobě v této podobě představující contradictio in adiecto) je logicky chybný ze systémového pohledu. Přesto se tento koncept prosazuje u části právní fronty a dokonce do některých právních systémů, včetně českého občanského zákoníku 2012, který na něm založil právní konstrukci svěřenského fondu, tedy varianty angloamerického trustu. K svěřenským fondům se rozvinula v českém právu poměrně silná diskuse. Podle autora příspěvku se však podstata problému a paradigmatický přístup k řešení tohoto právního dilematu nenachází v právu samém, nýbrž v konceptu vlastnictví období modernity a jeho existenční vazbě na základ majetkových vztahů evropského typu. Zdroj tohoto konceptu tedy tkví spíše v povaze ekonomických vztahů, určujících povahu období modernity a současně reflektuje některé koncepty filozofické. Právo zde má tedy až terciální význam. Autor sleduje historické souvislosti, překračující obor ryze právních úvah, které směřují k řešením zpochybňujícím institucionální a systémové základy soukromého práva, jejich hybné síly a tendence.


10. Mgr. Jitka Jordánová Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Procesní postavení šikanovaného zaměstnance
Abstrakt: Příspěvek analyzuje procesní postavení zaměstnance, který se stal obětí šikany na pracovišti v českém právním řádu. Důraz je kladen na situace, kdy šikana není motivovaná žádným ze zakázaných diskriminačních důvodů a nelze ji tak označit zároveň za diskriminaci.


11. Mgr. Ivan Kisely Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Minoritní akcionári - slabšia strana alebo Dávid proti Goliášovi?
Abstrakt: Právna úprava na úrovni Euopskej únie, ako aj právny poriadok Slovenskej republiky obsahujú viaceré nástroje na ochranu menšinových akcionárov. V praxi sa však čoraz častejšie vyskytujú prípady aktivizmu akcionárov, kde menšinoví akcionári vyvíjajú vplyv na spoločnosť, ktorý je disproporčný v porovnaní s ich oficiálnym statusom. Príspevok sa zaoberá príkladmi akcionárskeho aktivizmu a ich postavením v akcionárskom práve.


12. Mgr. Jana Kováčiková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Obmedzovanie uskutočňovania spotrebiteľských súťaží a lotérií v záujme ochrany spotrebiteľa
Abstrakt: Príspevok pojednáva o problematike propagačných resp. spotrebiteľských súťaží a lotérií ako špecifického marketingového nástroja, slúžiaceho na účely zvýšenia predaja. Uskutočňovaním spotrebiteľských súťaží môže byť spotrebiteľ vystavený nežiadúcim klamlivým a agresívnym obchodným praktikám organizátora. Cieľom príspevku je zhodnotiť, do akej miery je možné obmedzovanie spotrebiteľských súťaží odôvodňovať potrebou zabezpečiť ochranu spotrebiteľa pred nekalými obchodnými praktikami.


13. Mgr. Mikuláš Krippel Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Rovnosť a nerovnosť v poistnom systéme v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Abstrakt: Príspevok skúma viaceré prípady rozdielneho postavenia poistencov v jednotlivých vzťahoch systému sociálneho poistenia a systému verejného zdravotného poistenia. Z tohto pohľadu bude analyzovaná napríklad valorizacia dôchodkov, povinné dôchodkové poistenie poistencov štátu, rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu nemocenskej dávky, rozdielne určený dôchodkový vek mužov, žien a poistencov, ktorí získali zvýhodnené pracovné kategórie, platenie poistného na verejné zdravotné poistenie osobami so zdravotným postihnutím, minimálny dôchodok, postavenie poberateľa invalidného dôchodku ako nezaopatrené dieťa atď, pricíp zásluhovosti a princíp solidarity v sociálnom poistení atď. Príspevok má cieľ nájsť dôvody pre toto rozdielne postavenie, alebo poukázať na neodôvodnenosť právnej úpravy zakotvujúcej nerovnosť.


14. Mgr. Petronela Luprichová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Najlepší záujem dieťaťa - efektívny nástroj ochrany maloletého dieťaťa.?
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá analýzou inštitútu najlepšieho záujmu dieťaťa ako nástroja na ochranu slabšieho subjektu rodinnoprávnych vzťahov de lege lata v komparácii s využívaním tohto inštitútu v aplikačnej praxi v podmienkach Slovenskej republiky.


15. JUDr. Zuzana Macková, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Základný princíp práva - sociálna (ne)spravodlivosť
Abstrakt: Autorka sa v príspevku zamýšľa nad (ne)realizáciou základných princípov práva - slobody, rovnosti a solidarity, ktoré boli aplikované v poslednej dekáde v jednotlivých systémoch práva sociálneho zabezpečenia Slovenskej republiky, bez ktorých nie je možné dosiahnuť sociálnu spravodlivosť tvoriacu podstatu právneho a sociálneho štátu.


16. Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb Masarykova Univerzita, Czech Republic
Téma: Nerovnost subjektů ve sporech o vymáhání škody způsobené protisoutěžním jednáním
Abstrakt: Dne 10. 11. 2014 byla přijata směrnice, jejímž cílem je zefektivnění možnosti domoci se náhrady škody, která je způsobena protisoutěžním jednáním. V současné době probíhají na úrovni členských států přípravy k jejímu implementování. V této souvislosti je třeba poukázat na skutečnost, že v rámci soukromoprávního sporu mezi subjekty, které se dopustily porušení soutěžního práva a subjekty poškozenými, panuje z povahy věci v drtivé většině případů značná nerovnost způsobovaná především informační asymetrií. Ta vede k situaci, že za současné právní úpravy je velmi obtížné domoci se náhrady škody způsobené protisoutěžním jednáním. Otázkou, kterou si kladu, je, zda implementace nástrojů navrhovaných ve zmiňované směrnici opravdu vyváží faktickou nerovnost subjektů ve sporech o náhradu škody způsobené protisoutěžním jednáním a umožní se jí efektivně domáhat.


17. JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. Trnava University in Trnava, Slovakia
Téma: Niekoľko úvah o ochrane práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
Abstrakt: V európskom súkromnom práve sa stále viac objavujú úvahy o sociálnej úlohe súkromného práva a s ňou spojenej otázke ochrany slabšej strany v súkromnom práve. Tieto úvahy prenikajú aj do obchodného práva. Jednou z oblastí, kde ochrana slabšej strany v obchodnom práve zohráva významnú úlohu, je aj ochrana práv menšinového spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. A práve analýze právnej úpravy ochrany práv menšinových spoločníkov je venovaný tento príspevok. Autorka sa vo svojich úvahách zamýšľa, nielen nad tým, či je táto dostatočná, ale aj nad otázkou, do akej miery je potrebné vyvažovať práva a oprávnené záujmy zúčastnených subjektov. Či niektoré hlasy, ktoré naznačujú, že menšinový spoločník by v niektorých prípadoch mal poberať ochranu ako spotrebiteľ, nie sú už prehnané a či príliš silná ochrana menšinových spoločníkov by skôr nesmerovala k tomu, že menšinoví spoločníci budú vykonávať práva priznané zákonom šikanóznym spôsobom, čím by mohli blokovať spoločnosť pri svojej činnosti a brániť jej rozvoju.


18. JUDr. Mária Nováková, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Pracovné podmienky vysokoškolských učiteliek
Abstrakt: Predmetný príspevok sa venuje problematike výnimiek z ústavného princípu rovnosti s ťažiskom pozornosti na vysokoškolské učiteľky a ich pracovné podmienky.


19. Mgr. Jozef Pavol Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Privilegované postavenie koncipienta v pracovnoprávnych vzťahoch
Abstrakt: V predmetnom príspevku autor analyzuje rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý pojednáva o pracovnoprávnej subjektivite organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby ako zamestnávateľa vo vzťahu k zamestnancovi - koncipientovi. Autor sa v súvislosti s touto problematikou zamýšľa nad osobitným a privilegovaným postavením koncipienta ako osoby s právnym povedomím v porovnaní s ostatnými zamestnancami. V záujme rešpektovania zásady rovnosti všetkých pred zákonom a v záujme ochrany slabšieho subjektu práva autor vyslovuje viacero le dege ferenda úvah.


20. dr.iur. Paweł Polaczuk Uniwersytet Warminsko-Mazurski w olsztynie, Poland
Téma: Einige Anmerkungen zu den Garantien der Glaubensfreiheit (Recht und Religion)
Abstrakt: In letzter Zeit wird in Polen das Urteil der Zivilkammer des Obersten Gerichts vom 20. September 2013 (Aktenzeichen II CSK 1/13) diskutiert. Das Urteil ist auf dem Hintergrund eines interessanten Sachverhalts gefallen. Der Kläger J. R. hat nämlich das Selbstständige Öffentliche Klinische Krankenhaus auf 90 000 PLN Schmerzensgeld verklagt, weil sein Persönlichkeitsrecht, d.h. die Gewissensfreiheit, dadurch verletzt wurde, dass man ihm das Sakrament der Krankensalbung gespendet hat, als er im vom Verklagten geleiteten Klinikum behandelt wurde. Das ist gegen den Willen des Klägers passiert, weil er nicht gläubig ist und ohne sein Wissen, denn er lag in Langzeitnarkose. Der Kläger behauptete, einen Schock und Nervenzusammenbruch erlitten zu haben, sein psychischer und körperlicher Zustand hätten sich verschlechtert und es habe ihm ein weiterer Herzinfarkt gedroht, nachdem er von der Sakramentenspendung erfahren hatte. Der Autor stellt die Argumentation von Gerichten dar, die in dieser Sache entschieden haben.


21. JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD. Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Téma: Historické paralely nerovnosti subjektov práva.
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou vzťahu štátna moc verzus postavenie náboženských resp. etnických skupín so zameraním sa na problematiku protižidovského zákonodárstva tak z historického ako aj z z morálneho hľadiska.


22. JUDr. Andrej Poruban PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Vyrovnávanie nerovností medzi zamestnancom a zamestnávateľom prostriedkami procesného práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá osobitnou ochranou zamestnanca ako slabšej zmluvnej strany v nových procesných pravidlách.


23. doc. JUDr. Markéta Selucká, PhD. Masaryk University in Brno, Slovakia
Téma: Ochrana zvláště ohrožených skupin spotřebitelů v českém soukromém právu
Abstrakt: Ochrana spotřebitele zaznamenává v průběhu let zajímavý vývoj, a to nejen v právu EU (směrnice o právech spotřebitelů), ale i v českém soukromém právu (nový občanský zákoník). Příspěvek se nicméně snaží poukázat na neutěšenou praxi, která v ČR existuje a která byla např. zdokumentována filmem Silvie Dymákové „Šmejdi“, vedle toho však nabízí právní řešení ochrany spotřebitele dle nového občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.


24. Mgr. Jana Strémy Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Právo proti nekalej súťaži ako nástroj ochrany spotrebiteľa
Abstrakt: Právo na ochranu spotrebiteľa je imanentnou súčasťou súťažného práva. Spotrebiteľ je nepochybne účastníkom hospodárskej súťaže. Primárnym cieľom súťažiteľa je upútať pozornosť spotrebiteľa a docieliť realizáciu jeho ekonomického rozhodnutia. Súčasné formy súperenia a sústavného „boja“ o zákazníka vytvárajú priestor pre stále nové úvahy nad úpravou súťažného práva, a to nielen vo verejnoprávnej, ale aj v súkromnoprávnej oblasti, akou je aj právo proti nekalej súťaži. V dôsledku harmonizácie nášho právneho poriadku s právom Európskej únie sa podpora a ochrana záujmov spotrebiteľa dostala do popredia. Všeobecný vývojový trend súkromného práva je efektívna, ale nie bezbrehá ochrana slabšieho. Z uvedeného dôvodu sa autorka v článku zaoberá právom proti nekalej súťaži ako jedným zo spôsobov ochrany práv spotrebiteľa.


25. JUDr. Ondřej Šmíd, PhD. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Nezletilé dítě jako slabší subjekt v soudním řízení v ČR
Abstrakt: Příspěvek se věnuje právům a povinnostem nezletilých v soudním řízení v České republice z pohledu jejich postavení jako slabších subjektů.


26. JUDr. Bianka Tkáčová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Pár poznámok k právnej úprave sporov s ochranou slabšej strany v novom civilnom sporovom poriadku
Abstrakt: Autorka príspevku skúma právnu úpravu sporov s ochranou slabšej strany v novom civilnom sporovom poriadku.


27. JUDr. Lenka Trnkusová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Ľudské práva v pracovnoprávnych vzťahoch s dôrazom na protidiskriminačné právo
Abstrakt: Každý zamestnanec by mal mať zabezpečené základné minimálne práva, ktoré predstavujú garanciu rešpektovania základných ľudských práv a slobôd a to bez ohľadu na nové inštitúty upravené normami pracovného práva. Zásada rovnakého zaobchádzania predstavuje základ, podľa ktorého sa zamestnávateľ nemusí správať rovnako ku všetkým svojim zamestnancom, ale zakazuje také správanie, ktoré je rozdielne bez vecného dôvodu. Práve neexistencia tohto vecného dôvodu sa pripisuje najčastejšie k porušeniu zákazu diskriminácie voči zamestnancom. Vo svojom príspevku sa autorka zameria najmä na bohatý rámec možnosti poskytovania výnimiek zo zásady rovnakého zaobchádzania a ich vplyvu na judikatúru a prax.


28. Ngr Jiří Tuza, PhD. Tuza Jiří, Czech Republic
Téma: Právní a sociálně psychologické aspekty při uzavírání nevýhodných smluvních vztahů
Abstrakt: České občanské právo velmi významně chrání spotřebitele, jako ,,slabšího“ smluvního partnera. Přes tuto skutečnost opakovaně dochází mezi spotřebiteli a podnikateli k uzavírání nevýhodných smluv, které spotřebitele výrazně poškozují. Často nejsou ani využívány ochranné instituty, pomocí kterých by bylo možno takový smluvní vztah ukončit. Autoři článku si kladou otázku, proč k těmto jevům dochází, přičemž zvažují právní, sociální i sociálně psychologické aspekty tohoto jevu.


29. doc. PhDr. Martina Urbanová, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Vybrané otázky ochrany zdraví spotřebitele (Dudová, Urbanová)
Abstrakt: V úvodu autorky připomenou pojem zdraví coby nejvýznamnější společenské hodnoty, a to včetně jeho vymezení ve vztahu k úloze práva jako nástroje sociální kontroly při ochraně zdraví. Pozornost se dále zaměří na tzv. spotřebitelskou socializaci, význam tzv. zdravotní gramotnosti a její empirické zachycení v ČR a některých dalších zemí EU. Příspěvek bude dále zaměřen na problematiku hygienických aspektů a limitů v rámci ochrany zdraví spotřebitele. Jde o oblast, ve které se nabízí specifická „zranitelnost spotřebitele“. V daném kontextu se jedná především o kvalitu prostředí a s ní související problematiku zdravotně nezávadných vstupních surovin a jiných látek a komponentů, které mohou determinovat kvalitu výrobku (potraviny), pokrmu či služby. Tyto okolnosti běžný spotřebitel vesměs nemůže sám výrazně ovlivnit ani subjektivně správně vyhodnotit. Současně bude hledána odpověď na otázku, zda v dané oblasti existuje adekvátní vynutitelnost práva.


30. JUDr. Blanka Vítová, LL.M., Ph.D. Palacký University Olomouc, Czech Republic
Téma: Ochrana spotřebitele na slevových portálech – omezená doba „platnosti“ voucheru
Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na jednu specifickou oblast ochrany spotřebitele na slevových portálech, kterou je omezená doba uplatnitelnosti voucheru (ve smlouvách je často nesprávně označována jako doba "platnosti“ voucheru). Článek poukazuje na vybraná úskalí, kterým musí spotřebitel při nákupu na slevových portálech čelit.SpäťOchrana spotřebitele na slevových portálech – omezená doba „platnosti“ voucheru

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry