Partneri:

Zoznam účastníkov


Výskum a nástroje mimovládneho sektora a akadémie v oblasti súdnictva a dobrej správy vecí verejných1. Mgr. Lucia Berdisová, PhD. Institute of State and Law of the Academy of Sciences of the Slovak Republic, Slovakia
Téma: Unseen Academicals and Judiciary: How to Employ Stibbons and Mr. Nutt?
Abstrakt: The discussion on appropriate model of selection of judges or on justification of judicial decisions has been held in Slovakia for some years now. One of the questions that arose was the problem of the role of legal academia in shaping the judiciary. Hence, the paper deals with the three topics where academia and judiciary overlap. The first one is the role of legal academics in judicial appointments. The second one is the role of academics within judiciary. The third one is the reflection of judiciary provided by academia. The first part of this paper not only identifies some advantages and disadvantages concerning the presence and say of members of academia in selection of judges but it also discusses the barriers that limit the academic reflexion of judicial selection process. The second part of the article is focused on verification of the thesis that judges with former academic experience provide the judiciary with the insight that specifically improves the judiciary. The focus of the third part is the question whether the Slovak academia provides judiciary with suggestions or it is merely trying to catch up with judicial practise by the means of commenting judicial decisions.


2. Mgr. Vincent Bujňák Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Verejné majetkové priznania ako nástroj kontroly predstaviteľov územnej samosprávy
Abstrakt: Už viac než desať rokov pôsobí v slovenskom právnom poriadku ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Účelom osobitných povinností a obmedzení, ktoré ukladá verejným funkcionárom, je zabrániť alebo aspoň obmedziť vznik situácie, kedy môžu zneužiť svoju funkciu. Nástrojom na prevenciu korupčného správania a odhaľovania protiprávneho nakladania s verejnými prostriedkami sú verejnými funkcionármi každoročne podávané oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (majetkové priznania). To, či budú plniť účel sledovaný ústavným zákonom však v nemalej miere závisí od ich prístupnosti spoločenskej kontrole, ktorú by mohli vykonávať najmä mimovládne organizácie venujúce sa tzv. watchdogovým aktivitám. Príspevok sa zameriava na prístupnosť majetkových priznaní starostov, primátorov a poslancov mestských zastupiteľstiev, pretože ústavný zákon ich zverejňovanie neprikazuje. Autor prostredníctvom viacerých druhov výkladu analyzuje, či právny poriadok ukladá územnej samospráve povinnosť sprístupniť majetkové priznania na základe žiadosti, pričom svoj právny názor nechal podrobiť aj súdnemu prieskumu.


3. Geert Corstens Former President of the Supreme Court of the Netherlands, The Netherlands
Téma: Synopsis speech Geert Corstens, former president of the Supreme Court of the Netherlands
Abstrakt: The rule of law is one of the most valuable achievements of modern societies. The rule of law means that all of us, including the government, are bound by the law. The rule of law requires the fundamental rights of all of us to be respected. The rule of law seeks to find a balance between the three branches of government: the executive, the legislature and the judiciary. The rule of law implies that citizens have easy access to impartial and independent judges. These elements of the rule of law are intended to guarantee freedom to us all. Freedom in the sense of minimum interference by the government in our private lives, but also of allowing all of us to flourish, to use our talents, irrespective of our social or political backgrounds, and to lead to the lives that we want to live. In my speech firstly I’ll be focusing on the judge and on his role in the rule of law. The judge is there for everyone, working on everyone’s behalf. Judges are there to help you and to protect you – when someone does something wrong, breaches a contract, acts arbitrarily or where there’s a risk of corruption. They are the seal that binds individuals and the government to the law.


4. Dr. Varadi-Csema Erika PhD University of Miskolc Faculty of Law, Hungary
Téma: Research activities in the interest of promoting Good governance with the usage of conflict solution techniques
Abstrakt: The aim of the paper is to present how the scientifical research of the academia can support the fulfilment of the new thesis and principles on the field of law. The idea of the “good governance” has been released already in the work of Professor Zoltán Magyary at the beginning of the 20th century. One of the most important actual projects in Hungary called “Program Magyary” is focusing on the renewal of the functioning of public administration. It wants to restore the reform and innovation in the service of achieving the “good governance”. One of the conditions of the realization of this concept is that the institutions of public administration can be able to solve their conflicts connected with their operation. The presentation informs about the types of conflicts, the forms of the democracy-techniques, the different tools of conflict-solution and about several new good practices which were created with the knowledge of the academia and with its support.


5. Hans Peter Graver University of Oslo, Norway
Téma: The Immoral Choice - How Judges Participate in the Transformation of Rule of Law to Legal Evil
Abstrakt: In our recent history we have seen examples where the courts and the judges of the Western legal orders have been engaged in systematic oppression: in Nazi Germany, in South Africa during apartheid, and in Latin America under the military dictatorships of the 1970s and 80s. All these are examples of how judges educated in a system based on the rule of law and recruited by democratic rulers have lent their services to authoritarian rulers who engage in persecution and oppression through legal means. Why do judges so easily give up on the rule of law? Should an honest judge resign or should he stay in office? Are there ways to make the judge better equipped to defend the rule of law? Based on the recent book “Judges Against Justice On Judges When the Rule of Law is Under Attack” (Springer 2015), these are questions that will be addressed in the presentation.


6. JUDr. Katarína Javorčíková Za otvorenú justíciu, Slovakia
Téma: Cesta k nezávislej súdnej moci
Abstrakt: V porevolučnom období sa na Slovensku podarilo prijať zákony, vďaka ktorým slovenská justícia medzi prvými postkomunistickými krajinami získala postavenie nezávislej súdnej moci, ktoré zodpovedalo medzinárodným demokratickým štandardom v Európe. Politický vývoj však umožnil, že do čela justície sa dostali osobnosti, ktoré vedeli tieto zákony využiť na ovládnutie justície a svoje osobné mocenské ambície. Časť sudcov pochopila, že je potrebné tento vývoj zastaviť, ale bez podpory zvonku systému boli akékoľvek zmeny nemožné. Práve mimovládne organizácie s medzinárodnou podporou reformným silám v justícii pomohli, aby o kríze súdnictva mohli otvorene hovoriť, získať podporu verejnosti a tým aj ochranu pre šikanou a pokusmi vylúčiť týchto sudcov zo systému. Je dôležité, aby si sudcovia aj verejnosť uvedomili tieto súvislosti, a podporovali aktivity tretieho sektora, ktoré pomáhajú očiste a transparenstnosti súdnictva aj do budúcnosti.


7. JUDr. Ivana Millerová Dr. Charles University in Prague, Czech Republic


8. doc. JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Právo na dobú správu v intenciách viacúrovňovej verejnej správy (jej nadnárodný kontext)
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou práva na dobrú správu, ktorá predstavuje pevnú súčasť slovenského právneho poriadku. Právo na dobrú správu predstavuje jeden zo základných atribútov, ktorými sú orgány verejnej správy viazané a ktorými sa musia riadiť pri svojom konaní a rozhodovaní. Nakoľko právo na dobrú správu presahuje národný rámec, príspevok sa zaoberá aj jej nadnárodným kontextom vrámci EÚ. Pričom je tu potrebné uviesť, že dobrá správa vecí verejných patrí medzi jednu z najdôležitejších zásad európskeho správneho práva. Autor príspevku sa z tohto dôvodu zameriava aj na jej úpravu, ktorá je zakotvená v článku 41 Charty základných práv, čl. 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Príspevok predstavuje zjednodušený a ucelený náhľad do problematiky práva na dobrú správu.


9. prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Kasační stížnost a správní soudnictví v České republice
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na problematiku kasační stížnosti v aktuální české úpravě správního soudnictví. Zabývá se povahou kasační stížnosti, důvody podání kasační stížnosti, přijatelností a přípustností kasační stížnosti, a současně věnuje pozornost aktuálním otázkám úpravy kasační stížnosti, s přihlédnutím k poznatkům z rozhodovací soudní praxe.


10. Hon. Prof. Dr. Eckart Ratz President of the Supreme Court in Austria, Austria
Téma: -
Abstrakt: -


11. JUDr. Pavel Rychetský předseda Ústavního soudu České republiky, Czech Republic
Téma: -
Abstrakt: -


12. Samuel Spáč, M.A. Transparency International Slovensko, Slovakia
Téma: Od transparentnosti k zodpovednosti: využitie "veľkých dát" na zvýšenie efektívnosti súdneho systému
Abstrakt: Slovenská justícia v súčasnosti funguje v režime bezprecedentnej transparentnosti. Krastev (2013) upozorňuje, že transparentnosť môže viesť k znižovaniu dôveryhodnosti inštitúcií a oslabovaniu demokracie, pokiaľ nie sú dáta analyzované komplexne. Táto práca prezentuje tri prípadové štúdie využívajúce dáta o slovenskej justícii: a) kvalitatívnu analýzu rozhodnutí o trestných činoch korupcie v rokoch 2012 - 2014; b) kvantitatívnu analýzu výkonnosti sudcov a súdov okresných súdov v rokoch 2011- 2013, c) štatistickú analýzu výberových konaní na miesta sudcov v rokoch 2011 - 2014. Výsledky preukazujú schopnosť identifikovať problematické aspekty skúmaných otázok - prevídateľnosť, ale praktickú netrestnosť korupčného konania; identifikáciu konkrétnych súdov aj sudcov, ktorí negatívne prispievajú k celkovej výkonnosti systému; a zvýhodňovanie kandidátov na miesta sudcov, ktorí majú v justícii rodinu. Pre zvýšenie dôveryhodnosti súdneho systému je potrebné využívať dostupné dáta pre lepšie porozumenie fungovaniu systému a zlepšenie zacieľovania verejných politík.


13. Mgr. Bc. Monika Stachoňová Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Mohou se média podílet na řešení současných problémů soudnictví?
Abstrakt: Důvěryhodnost by měla být jedním z cílů stabilního soudnictví v demokratickém systému. Je možné, aby mu k tomuto cíli napomohla také média, považovaná někdy za "čtvrtou moc" ve státě? Příspěvek nastíní vzájemné prolínání médií a soudnictví, jejich ovlivňování, poukáže na případy, kdy spolupráce mezi médii a soudy efektivně funguje, a v neposlední řadě nastíní možná řešení pro blízkou budoucnost.


14. prof. Bauzon Stephane University of Rome Tor Vergata, Italy
Téma: Soft Law: an Innovative Non Governmental Tool
Abstrakt: Law is hard but it is the law. Otherwise, the law will be a mere opinion that would not be able to ensure us that our mutual obligations will be maintained. Nevertheless, hard law has been challenged in the last thirty years. Hard law has been discussed in international affairs due to the lack of a supranational government enabled to implement international laws. More recently, hard law was criticized in private law for being too slow to give fair and quick answers to current societal issues. Soft law is not just a pre, a para or a post hard law; it is an innovative non governmental tool which is more and more used in the field of bioethics and business ethics. As an applied legal ethics of deliberation, soft law consents to have a better auto-regulation of all social stakeholders without waiting for late and rigid governmental normative decisions to the legal questions of our time.


15. prof. Pavel Šámal Ph.D. Nejvyšší soud, Czech Republic


16. Pille Talpsepp Tartu University, Estonia
Téma: Arbitration Association as a legal and social instrument for more efficient and trustworthy arbitration
Abstrakt: Eastern Europe and the former Soviet Union started a transition to market economy in the end of 20th century. Arbitration can fully function in an open market economies where the principles of economic freedom, such as the rule of law, limited government, regulatory efficiency and open market, are followed and fulfilled. A market economy requires not only liberal regulation and private ownership but also adequate institutions. The article focuses on the four essential functions (harmonizing, supervising, educating and publishing) that an arbitration association as a legal and social instrument could subsume to assure efficient and trustworthy arbitration. Post-socialist countries face an important challenge in ensuring the success of arbitration - the old system of contract execution under planned allocation has ceased to exist, but a new system of contract implementation under market rules and culture has not yet fully matured. The association could systematize the work of arbitrators, bring together the global community in the field and endeavor to inculcate an interest in alternative dispute resolution.


17. Zuzana Wienk Fair - play Alliance, Slovakia
Téma: Od politických bášt k súdom ako pilierom právneho štátu ... prečo sa na Slovensku tento prechod nedarí
Abstrakt: Príspevok sa pokúsi o konštruktívnu kritickú reflexiu ostatných rokov z pohľadu aktivistky, ktorá systematicky monitorovala spoločenský zápas o právny štát a nezávislú justíciu od roku 2009 ako aj v rokoch 2000 - 2002 počas prvej vlny reformných krokov. Príspevok sformuluje výzvy dlhodobej systémovej reformy a príčiny jej nedotiahnutia v súčasnej slovenskej politickej a spoločenskej situácii, pomenuje zanedbané oblasti, v ktorých chýba výskum, analytická i systémová práca. A nakoniec načrtne aj logistické a ľudské potreby pre uskutočnenie udržateľnej systémovej reformy slovenskej justície.


18. Mgr. Pavol Žilinčík, MPP -, Slovakia
Téma: Vláda práva a právny štát, verzia 2.0
Abstrakt: Reforma v oblasti vlády práva – Rule of Law – je podľa údajov World Development Report (Svetová Banka, 2011) časovo náročný projekt. Úspešné reformujúce sa krajiny v minulosti uspeli na tejto ceste v priemerne po 41 rokoch. Príspevok sa venuje fenoménom, ktoré ovplyvňujú tempo a úspešnosť reforiem v oblasti vlády práva a právneho štátu, s osobitným dôrazom na vzťah medzi sudcovskou nezávislosťou a sudcovskou “accountability”, a na význam kvalitnej diskusie o etických a hodnotových dilemách právnikov.SpäťVláda práva a právny štát, verzia 2.0

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry