Partneri:

Zoznam účastníkov


Participatívna demokracia v 21. storočí1. Habil, PhD Zsuzsanna Árva University of Debrecen, Hungary
Téma: New instruments of supervision or where are the boards of the autonomy of the local legislation?
Abstrakt: In 2012 took effect the Fundamental Law of Hungary as the new fundamental rule of constitutionality. It induced an extensive reexamination and reframing of the legal system. As part of this process, the new law on local self-governments was created in 2011 and the new act has started a new chapter in the history of administrative supervision in many respects. Since then the Government shall ensure supervision of the legality of local governments through the capital or county government offices. One of the new instruments of the supervision is the supplement of the local government decree. The Hungarian system of the administrative supervision accomplished a unique system. It is a relatively strong supervision with the replacement or supplement of the decree which is internationally unique device. The paper analyses the experiences of the administrative supervision in the context of the autonomy of the local governments. My hypothesis is the supplement of the decree is a necessary sanctioning instrument, and the local governments are parts of the state, so the supplement does not hurt their autonomy.


2. Dr. Małgorzata Augustyniak University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Téma: Public Consultations as One of the Aspects of Democracy (part two)
Abstrakt: Participatory democracy is one of the potential directions of development of the system of social organization. The search of opportunities to improve the current system results from the incompatibility of the present solutions to the times we live in. A significant impact on the devaluation of the system of representative democracy is the development of technology, which results in the faster flow of ideas (the internet, the elimination of barriers of communication). Thus, for several years there have been attempts to create different types of communication platforms on the axis citizens-power. Solutions of this type progressively enter into democratic practice. Therefore, most probably in the near future there is an expectation of varied platforms of public consultations, especially "public consultations on the Internet". This will include all administrative levels - from the national (referenda via the Internet), ministerial level (specific consultations within ministries) to the local government (city, district, municipality).


3. doc. JUDr. Ladislav Balko, PhD. European Court of Auditors, Slovakia
Téma: Akcelerácia povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu vo verejnej správe (s akcentom na priestor EÚ) v prospech rozvoja participatívnej demokracie
Abstrakt: Vydávaním právnych noriem sa štátna moc sama limituje štát si na svoju kontrolu vytvára kontrolné mechanizmy. ktoré ak majú napĺňať svoj zmysel musia byť oddelené od priamej mocenskej politiky štátu a to nielen formálne (inštitucionálne). Etablovanie sa širokospektrálnej ( nezávislá kontrola a audit v podobe Najvyšších kontrolných inštitúcií, občianska kontrola vykonávaná nezávislými médiami, a vzostup kontroly vykonávanej priamo občanmi cez tzv. tretí sektor) "kontroluje alebo dopĺňa ?" tradičnú, no na politike závislú a teda nie nezávislú parlamentnú kontrolu. Nezávislá kontrola a audit hrajú kľúčovú rolu v zápase najmä s korupciou ako elementárnou príčinou nedostatkov výkonu štátnej moci. Nezávislá kontrola prekračuje štátne hranice a nadobúda na intenzite aj v priestore životného záujmu pol miliardy občanov EÚ. Autor ako predstaviteľ jednej zo siedmych hlavných inštitúcií EÚ - jej nezávislého Európskeho dvora audítorov, ktorý je externým audítorom všetkých financií EÚ, poukáže na opatrenia EÚ týkajúce sa povinnosti zodpovedať sa a verejného auditu, ktoré platia pre politiky, nástroje a subjekty EÚ a súvisiace verejné finančné zdroje a výzvy spojené s týmito opatreniami.


4. JUDr. Boris Balog, PhD. Paneuropean University, Slovakia
Téma: Ústavnoprávne princípy volebného súdnictva
Abstrakt: Príspevok sa venuje volebnému súdnictvu ako vonkajšej kontrole slobodnej súťaže politických strán a politických síl, zaručenej ústavou. Volebné súdnictvo predstavuje ďalší rozmer vzťahu medzi zákonodarnou mocou a súdnou mocou, a to pri ochrane ústavnosti mandátu poslancov. Pri rešpektovaní deľby moci je volebné súdnictvo postavené na niekoľkých princípoch, ktoré sa sformovali v rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj ústavných súdov. Tieto princípy nachádzajú svoje uplatnenie aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj všeobecných súdov vo volebných veciach.


5. Mgr. et Mgr. Bc. Milan Boháček, M.A. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Společenský konsenzus o důvodech existence laické participace na soudním rozhodování: mýtus nebo samozřejmost?
Abstrakt: Laická participace na soudním rozhodování v České republice prostřednictvím institutu přísedících má dlouholetou tradici, a možná právě proto si dnes již málokdo klade otázky po smyslu její existence. Pokud se k systému přísedících vyslovuje soudní judikatura či státní správa soudů, činí tak zásadně ve věcech spíše technického či organizačního rázu. Je však otázkou, nakolik je tento systém skutečně pevně ukotven v právním povědomí i řádu, a není-li předpokládaný společenský konsenzus na jeho existenci jen domněnkou. Příspěvek poukáže na vybranou judikaturu k institutu přísedících, zaměří se na jeho pojetí ve smyslu tradičně deklarovaných důvodů existence laické participace v soudnictví a poukáže na důležitost otázek po jeho smyslu.


6. Mgr. Andrej Bonko Cabinet Office of the Slovak Republic, Slovakia
Téma: Participatívna demokracia a legislatívny proces
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vplyvom rozvoja particatívnej demokracie na legislatívny proces, najmä tvorbu zákonov, v Slovenskej republike z hľadiska návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierky zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Legislatívnych pravidiel vlády Slovneskej republiky, Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu a Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Idea participatívnej demokracie kladie nové nároky na štát tak v oblasti aplikácie práva ako aj v oblasti jeho tvorby. Uvedené nastoľuje otázky zodpovednosti nositeľov zákonodarnej iniciatívy za jej uplatňovanie vo vzťahu k uplatňovaniu princípov participatívnej demokracie zo strany verejnosti a skupín organizovaných záujmov v podmienkach zastupiteľskej demokracie.


7. Prof. JUDr. Ľubor Cibulka CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Demokracia a jej uplatňovanie v podmienkach globalizovanej spoločnosti
Abstrakt: Globalizácia je komplexný a nezvratný proces, ktorý má viac rozmerov. Štát a štátna moc s nim musia rátať a vytvárať primeraný ústavnoprávny rámec naplnenia. Najvýznamnejšou zmenou v postmoderne globalizovaného sveta je zmena mocenského postavenia štátu. Štát síce zostáva významným elementom, ale jeho autorita sa kontinuálne rozptyľuje. Aktuálnou a zložitou problematikou je deľba moci v podmienkach postmoderny, globalizujúceho a integrujúceho sa sveta. Na európskom kontinente deľbu moci a jej pravidlá ovplyvnila Európska únia so svojimi princípmi fungovania. Štát je začleňovaný do čoraz pevnejších väzieb v rámci medzinárodných organizácií alebo nadnárodných spojení, čo sa stáva limitou vlastnej moci štátu. Postmodernou a globalizáciou nastal razantný proces presunu časti právomocí štátov na medzinárodné organizácie, nadnárodné inštitúcie a je otázkou či nie aj na subjekty súkromnoprávnej povahy. Všetky tieto procesy si vyžadujú rozvíjanie všetkých foriem demokracie i stále intenzívnejšie zapájanie organizovanej či neorganizovanej spoločnosti do správy vecí verejných na celoštátnej, regionálnej i miestnej úrovni.


8. Dr. Lajos Csörgits PhD. Széchenyi István University, Hungary
Téma: The legal status of local representatives in the new Hungarian regulation
Abstrakt: The act on local governments (2011) regulates the legal status of local representatives, which raises many questions. A representative, as a direct practitioner of local power has the right to initiate a decision and representatives also have the right to participate in decision-making. This is one of the most important rights in exercising local power. But what kinds of restrictions are known in the act? There are many ways to group or split up the rights of representatives (e.g. questions, interpellation, oral, written, formal and non-formal). I will deal with them However, it is a crucial question whether the dismissal of the representative democracy can be reached by indirect democracy (referendum) or not? The group of representatives, a representative body has the right to make decision during arranging the public affairs, which is made up from individual votes of the members. The representative body may adapt a decree or take a resolution. What kinds of difficulties arise?


9. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Participatívne financovanie na úrovni územnej samosprávy
Abstrakt: Územná samospráva má pri financovaní potrieb svojej komunity autonómiu.V súčasnosti rezonuje vplyv jednotlivých záujmových komunít na financovanie regionálnych rozvojových projektov z obecných rozpočtov (tzv. participatívny rozpočet). Predmetom príspevku je analýza tohto vplyvu a hľadanie ďalších možností financovania projektov. Autor pritom reflektuje na verejnoprávne obmedzenia.


10. prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. Charles University in Prague, Czech Republic
Téma: Účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí
Abstrakt: Příspěvek se zabývá rozhodováním ve věcech životního prostředí v českém a evropském právu životního prostředí, zejména pak rolí nevládních organizací v něm.


11. JUDr. Marek Domin, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Referendum a kampaň pred referendom
Abstrakt: Participatívna demokracia spočíva v snahe o maximalizáciu účasti občanov na správe verejných vecí. K jej tradičným nástrojom patrí nepochybne aj inštitút referenda. Jedným z rozhodujúcich predpokladov pre to, aby sa hlasujúci občan v referende správne rozhodol, je získanie relevantných informácií. Informácie o predmete referenda, najmä o dôvodoch hlasovania za alebo proti predloženému návrhu, občan dostáva počas kampane pred referendom. Predmetom príspevku je preto analýza súčasnej právnej úpravy kampane pred referendom, alebo skôr jej absencie. Pozornosť sústredíme predovšetkým na zodpovedanie otázky, či v prípade referendovej kampane prichádza do úvahy aplikácia zákona o volebnej kampani, resp. aspoň jeho niektorých ustanovení. Analýza je doplnená aj o úvahy de lege ferenda, v rámci ktorých sa pokúšame načrtnúť nevyhnutný obsah právnej úpravy kampane pred referendom, ktorý by zodpovedal významu inštitútu referenda v demokratickej spoločnosti.


12. prof. Dr. Olivier Gohin Université Panthéon-Assas, France
Téma: Akú demokraciu pre Francúzsku republiku v 21. storočí?
Abstrakt: Demokracia, Ústava, ľud, Francúzsko, zastúpenie, referendum


13. Mgr. Jana Herelová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Právo na správu vecí verejných v kontexte územnej samosprávy
Abstrakt: Príspevok sa venuje ústavnému právu obyvateľov obcí a VÚC, ktoré im umožňuje priamu alebo nepriamu participáciu na správe vecí verejných, a to prostredníctvom inštitútov akými sú miestne referendum, petícia, sťažnosť. Príspevok sa zameriava na právo obyvateľov obcí vyjadrovať sa k činnostiam a opatreniam samosprávnych orgánov v rámci správneho konania, ale k i rozhodnutiam samosprávy s dopadom na výkon ich ďalších práv.


14. JUDr. Štefan Hrčka National Bank of Slovakia, Slovakia


15. Dr. Grzegorz Chmielewski University of Applied Sciences in Nysa, Poland
Téma: Priama demokracia v Slovenskej republike- formálne pravo ci realitná možnosť ?
Abstrakt: Významnou častou participatívnej demokracii je priama demokracia. Otázku z pohľadu dejín Slovenska je ci občania slovenskej území máju šťastie do priamej demokracii? Najdôležitejšíou súčasnou formou maximalizácii účasti občanov v systéme vlády v je inštitút referenda. Predmetom príspevku je preto analýza súčasnej právnej úpravy referenda v Slovenskej republike (Ústava a zákony). Pozornosť moja bude predovšetkým na zodpovedanie otázky, či právne predpisy týkajúce sa referendum sú dokonale. Možno sú aké veci ktoré potreba zmeniť. Budem ukazovať aké sú chyby prípade aspoň niektorých ustanovení o referende. Analýza je doplnená aj o úvahy de lege ferenda, v rámci ktorých sa pokúšame načrtnúť nevyhnutný obsah právnej úpravy referendom, ktorý by zodpovedal významu inštitútu referenda v demokratickej spoločnosti aj možnosti upravenia iných form priamej demokracii


16. JUDr. Stanislav Kadečka, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Právní ochrana územní samosprávy a proti územní samosprávě
Abstrakt: Reflektujíce teoretická východiska, relevantní právní úpravu i judikaturu se příspěvek analyticky zaměřuje na aktuální otázky rizik a právní ochrany územní samosprávy (především vůči státu a jeho orgánům) a také proti územní samosprávě (neb i ta může negativně zasahovat do práv jiných).


17. doc.JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD. Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Meze moci soudců
Abstrakt: Text se věnuje snaze soudců, zvláště ústavních soudů, zmocnit se práva rušit ústavní zákony a vytvářet skrze teorii transcendentálního pramene práva vlastní nadústavní normy, často s jakousi transcendentální oporou. Článek stojí na stanovisku, že jediným transcendentálním normotvůrcem je Bůh a vše ostatní je dílo rukou lidských, tedy i lidmi změnitelné.


18. Dr. hab. Elzbieta Kuzelewska University of Bialystok, Poland
Téma: European Citizen's Initiative – an effective tool of legitimacy in the EU?
Abstrakt: The aim of this presentation is to analyse the European Citizen's Initiative (ECI), demonstrate its defects and weaknesses. ECI was established in 2012 in order to increase European citizens' influence on decision-making process in the EU and to guarantee a particpatory democracy. Three-year experience proves ineffectiveness of ECI and provokes a discussion on reccommandations for improving significantly ECI to make it fulfil its potential as a transnational participatory democracy tool.


19. Mgr. Juraj Martaus Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
Téma: Priama voľba hlavy štátu a ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta v kontexte participatívnej demokracie u nás
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na priblíženie takých pojmov ako je politická zodpovednosť, pripísateľnosť a postihovateľnosť v kontexte výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky, zahŕňajúc problematiku vzťahu priamej voľby hlavy štátu a jeho kompetenčnej výbavy. Príspevok sa venuje tiež úvahám de constitutione ferenda vo vzťahu k inštitútu ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta podľa článku 106 Ústavy Slovenskej republiky.


20. JUDr. Vladislav Mičátek PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Fiškálna decentralizácia vs. rozpočtová zodpovednosť samosprávy
Abstrakt: Nedostatok vlastných finančných zdrojov si vynútil zmenu systému financovania, čo sa premietlo do spustenia fiškálnej decentralizácie v roku 2005. Finančná kríza od roku 2009 výrazne zasiahla nielen štát ale aj samosprávu, zároveň boli vytvorené nové pravidlá rozpočtovej zodpovednosti. Autor v tomto príspevky poukazuje na nedostatky v súčasnom stave slovenskej fiškálnej decentralizácie a potrebu pokračovania v reforme riadenia verejných financií v podmienkach samosprávy.


21. JUDr. Monika Mosejová National Bank of Slovakia, Slovakia


22. Dr. Klára Nagy, PhD. Széchenyi István University, Hungary
Téma: Supports of candidates on the recommendation sheets versus data protection (?)
Abstrakt: In Hungary the right to the protection of personal data incorporates the opportunity that the person who is concerned can request information on data processing. It is true for electoral procedures, too. The Act on processing personal data declares this principle for all kind of data processing (except some special cases). Considering that, some voters put the question to election offices whether their supports of candidates are on the recommendation sheets. There was no legal reason to reject this claim, however, it was obvious that election offices could not perform this request. I examine the replies of legislation and law enforcement, furthermore, the decision of the Constitutional Court of Hungary.


23. Dr. Anna Rytel-Warzocha University of Gdańsk, Poland
Téma: Referendum and the question of its constitutional review – the case of Poland in a comparative perspective
Abstrakt: One of the major problems faced by the legislator who wants to implement the institution of referendum to the constitutional system of a democratic state ruled by law is whether the decisions related to this institution should be subject to judicial constitutional review. Although the protection of the constitutionality of the whole process seems to be an essential element of the appropriate functioning of the principle of direct (or more widely participatory) democracy, the issue raises many doubts, the source of which is mainly the problem of the relationship between the “principle of constitutionalism” and the “principle of democracy”. The practical dimension of the judicial constitutional review of referendum has been highlighted by the events preceding the Polish referendum held on 6 September 2015.


24. Oana Saramet, PhD. Transilvania University of Brasov, Romania
Téma: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS CONCERNING THE ELECTION OF THE PRESIDENT OF ROMANIA
Abstrakt: According to article 81 of Romanian Constitution, the President of Romania shall be elected by universal, equal, direct, secret an free suffrage. The candidate who, in the first ballot, obtained a majority of votes of the electors entered on the electoral lists shall be declared elected. If no candidate has obtained such majority, a second ballot shall be held between the first two candidates highest in the order of the number of votes cast for them in the first ballot. The candidate having the greatest number of votes shall be declared elected. At present, according to Romanian legislation, the electors entered on the electoral lists can only vote at polling stations, even if some citizens are abroad. Unfortunately, Romanian regulations in electoral matters did not recognize the electronic voting or postal voting. Last year, media from around the world showed thousands of Romanian citizens from abroad who stood in long lines to vote at Romanian diplomatic offices abroad. But any participatory democracy means guaranteeing to its citizens the right to vote, not only theoretical but also practically, providing them the most effective and modern ways of voting.


25. prof. Augusto Sinagra Sapienza University, Italy
Téma: Participatory Democracy in the 21st Century
Abstrakt: The representative democracy has been the result of the guns of the winners of the Second world war and subsequently imposed by the mean of guns in other areas of the world, always through the violence of the western liberal-democracies. The liberal State and the representative democracy, by now unable to represent the real interests of the people, of the groups and of the society in the larger context of the globalization and in presence of more and more numerous and complex social realities as well as in the increasing of the inequalities between rich and poor Countries, today do not represent nothing but the monetary interests of the western oligarchies. The representative democracy was born by the violence and provokes illegality. Therefore, it is required to think to new and different instruments and systems of democratic representation that could not be other than those of the effectively participatory democracy which, as the name indicates, should signify participation of groups, categories and workers in the decision-making processes; in order to return to the people, only in this way, that sovereignty that only to him belongs.


26. Dr. Edyta Sokalska University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Poland
Téma: Public consultations as one of the aspects of democracy (part one)
Abstrakt: Participatory democracy is one of the potential directions of development of the system of social organization. The search of opportunities to improve the current system results from the incompatibility of the present solutions to the times we live in. A significant impact on the devaluation of the system of representative democracy is the development of technology, which results in the faster flow of ideas (the internet, the elimination of barriers of communication). Thus, for several years there have been attempts to create different types of communication platforms on the axis citizens-power. Solutions of this type progressively enter into democratic practice. Therefore, most probably in the near future there is an expectation of varied platforms of public consultations, especially "public consultations on the Internet". This will include all administrative levels - from the national (referenda via the Internet), ministerial level (specific consultations within ministries) to the local government (city, district, municipality).


27. prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. Pan - European University, Slovakia
Téma: Ústavnoprávne princípy volebného práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá osobitosťami volebného súdnictva, ktoré zohľadňujú miesto a význam zastupiteľskej demokracie v štáte a spoločnosti. Zároveň je súdny prieskum volieb limitovaný aj vzťahom medzi demokratizmom a konštitucionalizmom. Ústavnoprávne normy reagujú na tento vzťah princípom minimalizácie intervencie súdov do volebného procesu. Na skutočnosť, že voľby sú tradičným "srdcom impéria štátu" reaguje princíp minimalizácie zásahov nadštátnych či medzinárodných subjektov do volieb. Medzi ďalšie rozoberané princípy volebného súdnictva, ktoré sú rozoberané v príspevku patria: princíp materiálneho právneho štátu, princíp uplatňovania volebných zásad pri súdnom prieskume volieb, princíp práva na prístup k súdu a princíp práva na spravodlivé súdne konanie.


28. DR ANNA SWIRSKA UNIVERSITY OF NATURAL SCIENCES AND HUMANITIES IN SIEDLCE, Poland
Téma: TOOLS FOR CITIZENS PARTICIPATION IN BUDGET PLANNING AT LOCAL LEVEL IN POLAND
Abstrakt: Participation is an equivocal concept, thus it is analysed both as legal and economy concept. In Poland, at local level, citizens participation is not limited only to participation in local government elections, or in participating in meetings of the decision-making bodies. Citizens also have the opportunity to participate in the process of budget planning. This happens because society and local authorities are equipped in new tools of social participation: the civil budget, which is introduced in the urban municipalities and sołecki fund, which is a tool of participation in rural municipalities. Participatory budgeting and sołecki fund become decision-making tools through which citizens shall discuss and negotiate over the distribution of public resources. The budget that contains elements of social participation is a tool that builds public confidence to local authorities and the confidence among all the citizens. This, in turn constitutes the essence of the functioning of the local government community. The aim of the article is to present the issue of sołecki fund and the civil budget and their importance as a tools for citizens participation in Poland.


29. JUDr. Janette Šamová National Bank of Slovakia, Slovakia


30. Mgr. Martina Šutaj Eštok Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Povinná účasť občanov na voľbách ?!
Abstrakt: Hlavným cieľom príspevku je otvoriť tému zavedenia povinnej účasti občanov v Slovenskej republike vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ako jeden z nástrojov ako zvýšiť legitimitu zastupiteľského orgánu a súčasne zvýšiť záujem verejnosti o problematiku volieb. Volebná účasť v Slovenskej republike každým rokom klesá, pričom nejde len o celoštátne voľby a jedným z nástrojov, ktorý bol v minulosti aj v Slovenskej republike využívaný, sú povinné voľby. Historicky značná časť občanov si tento inštitút spája s nedemokratickým režimom, no úlohou príspevku aj na podklade príkladov zo zahraničia bude záujem ukázať opak tohto tvrdenia s možným načrtnutím, ako by tento inštitút mohol u nás fungovať.


31. dr Konrad Walczuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Poland
Téma: Formy participatívnej demokracie v poľskej miestnej samospráve
Abstrakt: Keď hovoríme o účasti vo vlade občianov je nemožné neodvolávať sa text ústavy, určujúcej politické základy štátu. Preto vzťahy medzi inštitúciami/úradmi a občanmi (medzi štátom a spoločnosťou), tiež sú axiologicki podmienené. Týka sa to tiež tej časti, ktorá je o vzťahu podielu občanov v procese výkonu verejnej moci. Axiológia v textoch základných zákonov, na ktoré sa ústavný zákonodarca odkazuje, ma podobu princípov politického systému/ústavných princípov. Stanovenie ich obsahu nie je ľahká úloha. Avšak, to sú práve tie princípy, ktoré určujú povahu a tvar všetkých právnych/politických inštitúcií v štáte.SpäťFormy participatívnej demokracie v poľskej miestnej samospráve

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry