Partneri:

Zoznam účastníkov


Dopad nepresností legálnych definícií a zákonnej úpravy na vymožiteľnosť práva1. prof. JUDr. Milan Bakeš DrSc. Charles University in Prague, Czech Republic


2. Mgr. Barbora Blašková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Detailná úprava ľudských práv a slobôd v Ústave SR – áno či nie?
Abstrakt: Úprava ľudských práv a slobôd v Ústave SR má rámcový charakter. S podrobnejšou úpravou Ústava SR častokrát odkazuje na zákon. Je otázne, do akej miery zákon môže rozširovať alebo zužovať ústavnú úpravu konkrétneho práva alebo slobody. Autorka analyzuje nastolenú problematiku a aplikačné problémy s ňou spojené na príklade práva na ochranu zdravia.


3. JUDr. Mária Duračinská, CSc. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Zneužitie práva v oblasti daní z pohľadu práva EÚ
Abstrakt: Tento príspevok je zameraný na smernice Rady EÚ, ktoré, s cieľom zamedziť dvojitému zdaneniu, upravujú spoločný systém zdaňovania vybraných prvkov predmetu dane z príjmov právnických osôb. Tieto smernice zakotvujú možnosť členských štátov odmietnuť jej výhody vtedy, keď sa zneužijú na dosiahnutie dvojitého nezdanenia alebo na zníženie daňovej povinnosti. Všeobecne sa za zneužitie v oblasti daní považuje stav nesúladu medzi formou a hmotnou podstatou transakcie, ktorá sa nezakladá na ekonomickej realite. Najucelenejšie je zneužitie v oblasti daní vyjadrené v Odporúčaní Komisie EÚ zo 6. decembra 2012 v súvislosti s agresívnym daňovým plánovaním. Teoreticko-metodologickým východiskom pre skúmanie a vymedzenie zneužitia práva v oblasti daní sú judikáty Súdneho dvora EÚ.


4. JUDr. Branislav Fábry, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Nárast počtu legálnych definícií – viac alebo menej práva ?
Abstrakt: Príspevok sa venuje problematike legálnych definícií, ktoré spôsobujú navyšovanie kvantitatívnych ukazovateľov v právnych predpisoch. Legálne definície sa často vyznačujú nepresnosťami a tým znižujú kvalitu právnych predpisov. Text sa zaoberá aj otázkou kvantity legálnych definícií, ako aj otázkou či ju spôsobujú objektívne alebo subjektívne faktory v procese tvorby práva.


5. JUDr. Simona Heseková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Otázka rozhodcovskej doložky v kontexte neprijateľných podmienok upravených v spotrebiteľských zmluvách
Abstrakt: Článok sa zaoberá problematikou rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluvách o úvere, ktoré majú charakter spotrebiteľských zmlúv v korelácií s ustanoveniami zákona o bankách upravujúcimi povinnosť bánk ponúknuť svojim klientom neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy o tom, že ich prípadné vzájomné spory z obchodov budú rozhodnuté v rozhodcovskom konaní stálym rozhodcovským súdom zriadeným podľa osobitného zákona. V tejto súvislosti sa článok venuje otázke následnej vymožiteľnosti práva v prípadnom exekučnom konaní.


6. Mgr. Miriam Janečková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Dopad (mis)interpretácie § 52 Občianskeho zákonníka na vybrané ustanovenia § 261 Obchodného zákonníka
Abstrakt: Predkladaný príspevok reaguje na novelizáciu ustanovenia § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. Inkorporácia a simplexná interpretácia ustanovenia zásadným spôsobom ingeruje tak v teoretickej ako aj praktickej rovine do klasifikácie (tradičných) obchodno-záväzkových vzťahov a novým spôsobom (de)formuje zásadu subsidiarity s cieľom ochrany slabšieho subjektu - spotrebiteľa. Teoretická analýza je doplnená o recentnú rozhodovaciu prax súdov a stanoviská vybraných správnych orgánov.


7. prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. Charles University in Prague, Czech Republic
Téma: Principy tvorby finančního práva a legální definice
Abstrakt: Na úseku aplikace práva se setkáváme s řadou obecných právních principů, vedle toho existuje i řada právních principů, které se vztahují k určité oblasti práva. Legislativní činnost je oblastí, ve které se dává právním normám určitá forma, která následně umožňuje aplikujícím subjektům přenášet informace z právních norem těm, kterým jsou určeny. Příkladem různého přístupu k aplikaci právních principů v daňové oblasti může být ustanovení daňového řádu, které upravuje pokutu za opožděné tvrzení daně. K diskusi je otázka možnosti aplikace zásady proporcionality při ukládání sankcí za porušení této povinnosti. I když je v zákoně sankce objektivně stanovena, je diskutována její povaha a otázka, zda má či nemá být připuštěno uvážení správního úřadu o závažnosti a o důsledcích takového protiprávního jednání s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, osobě delikventa a jeho poměrům a pod.


8. Mgr. Andrea Koroncziová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Legálne definície v daňovom práve – ich absencia, resp. rozličné zakotvenie v práve členských štátov EÚ
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na niektoré legálne definície v daňovej oblasti, ktoré v slovenskom práve úplne absentujú v porovnaní s právom EÚ, resp. ktoré má SR zakotvené, ale v inom znení ako niektoré iné členské štáty EÚ. Dôsledkom absencie, resp. iného znenia legálnych definícií je existencia medzier v práve členských štátov EÚ, čo využivajú nadnárodné korporácie za účelom dosiahnutia určitej výhody, či už daňovej alebo inej, na ktorú by inak nárok nemali. Definície napr. vyslovene umelých konštrukcií, pravidla proti zneužívaniu, dvojitého nezdanenia, daňového úniku, vyhýbania sa daňovej povinnosti atď. boli v práve EÚ vytvorené prostredníctvom sekundárneho práva, najmä smerníc, resp. prostredníctvom rozhodnutí Súdneho dvora EÚ alebo cez Odporúčania inštitúcií EÚ, ktoré sa niekedy môžu javiť ako obsahovo veľmi široké a štáty sa dovolávajú ich revízie smerom k obsahovému zúženiu, resp. k bližšej špecifikácii. Teda k tvorbe legálnych definícií prispieva aj EÚ cez priamu alebo nepriamu harmonizáciu právnych predpisov.


9. Prof. JUDr. Hana Marková CSc. Charles University in Prague, Slovakia
Téma: Principy tvorby finančního práva a legální definice
Abstrakt: Na úseku aplikace práva se setkáváme s řadou obecných právních principů, vedle toho existuje i řada právních principů, které se vztahují k určité oblasti práva. Legislativní činnost je oblastí, ve které se dává právním normám určitá forma, která následně umožňuje aplikujícím subjektům přenášet informace z právních norem těm, kterým jsou určeny. Příkladem různého přístupu k aplikaci právních principů v daňové oblasti může být ustanovení daňového řádu, které upravuje pokutu za opožděné tvrzení daně. K diskusi je otázka možnosti aplikace zásady proporcionality při ukládání sankcí za porušení této povinnosti. I když je v zákoně sankce objektivně stanovena, je diskutována její povaha a otázka, zda má či nemá být připuštěno uvážení správního úřadu o závažnosti a o důsledcích takového protiprávního jednání s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, osobě delikventa a jeho poměrům a pod.


10. Mgr. Matej Mlkvý PhD., LL.M. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Defining the Right of Ownership
Abstrakt: Ownership right is one of the most important legal institutes of real rights and arguably of property rights as well. Despite its significance the applicable law in the Slovak republic today does not contain a definition of ownership right. The article focuses from the methodological standpoint on the analysis of various theoretical approaches to its definition and on the analysis of definitions in statutes that were effective in Slovak Republic in the past as well as in the expected recodification of the Civil Code.


11. JUDr. Jakub Morávek, PhD. Charles University in Prague, Czech Republic
Téma: Právní předpisy, právní normy, legislativní aktivismus a právní jistota - právní úprava pracovněprávních vztahů v České republice
Abstrakt: Autor se v příspěvku zaměřuje prostřednictvím konkrétních příkladů z oblasti právní úpravy pracovněprávních vztahů v České republice na dva významné aspekty mající zásadní dopad na právní jistotu jako jeden z definičních znaků demokratického právního státu. V prvé řadě jde o legislativní aktivismus (inflaci legislativní činnosti), který je v poslední době charakteristický kom jiného i snižující se úrovní legislativních návrhů. Vedle toho se autor věnuje mezím soudcovského dotváření/vytváření práva – v České republice je v řadě případů v oblasti pracovněprávních vztahů významný rozdíl mezi textem zákona a soudy dovozovanou právní normou.


12. JUDr. Ing. Peter Slávik Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Proces pasportizácie finančných inštitúcii v Európskej únii
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá procesom pasportizácie finančných inštitúcii v priestore Európskej Únie so zreteľom na platobné inštitúcie. Analyzuje odlišnosť výkladov pojmov a nesúlad právnych noriem od Smernice až po právne normy v členských štátoch


13. Dr. Jacek Srokosz Opole University, Poland
Téma: Juridification as a solution for ambiguity of legal language.
Abstrakt: Juridification is defined as the process of embracing all spheres of social life by legal rules, even those which traditionally were regulated by other normative systems, for example such as morality or common practice. The outcome of the process is an attempt of a legislator to regulate the situation of individuals in numerous aspects in order to ensure the safety and certainty of their legal status and the stability of the whole legal system. Moreover, proponents of juridification claim that thank to detailed regulations it is possible to erase all ambiguities from legal language and make a process of enforcement of law much easier and predictable. The aim of the paper is to discuss the issue of juridification as a solution for problems of ambiguity of legal language, and arising from them problems during process of enforcement of law.


14. Mgr. Ján Škrobák PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Vymedzenie účastníkov stavebného konania ako determinant zneužívania práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá niektorými vymedzeniami pojmov v Stavebnom zákone, ktoré majú vplyv na okruh účastníkov v konaniach podľa tohto zákona a ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k zneužívaniu verejných subjektívnych práv účastníkov týchto konaní. Komparuje vymedzenie pojmu susedná stavba s vymedzením pojmu susedný pozemok, ktoré v praxi podnecuje stavebníkov k účelovým rozdeľovaniam pozemkov v snahe vylúčiť vlastníkov susedných pozemkov z konaní podľa Stavebného zákona. V závere sa navrhujú námety de lege ferenda, ktoré by mohli obmedziť analyzované prípady zneužívania práva.


15. Mgr. Jana Šmelková Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Nedostatočnosť zákonnej úpravy v oblasti písania záverečných prác v podmienkach SR
Abstrakt: Príspevok je zameraný na právne aspekty písania záverečných prác iným subjektom ako študentom príslušnej vysokej školy, a to z hmotnoprávneho ako aj procesnoprávneho hľadiska, s dôrazom na dôsledky nedostatočnosti právnej úpravy spojenej s udeľovaním vysokoškolských titulov..


16. JUDr. Dana Šramková, PhD., MBA Masaryk University in Brno, Czech Republic
Téma: Vliv legálních definic a nepřesností právní regulace na celní právo
Abstrakt: Ve svém článku se autorka zaměřuje na celní právo. Rozebírá roli legálních definic v této oblasti stejně jako vliv nepřesností právní regulace. Text je zpracován v rámci řešení projektu specifického výzkumu na Masarykově univerzitě č. MUNI/A/1475/2014.


17. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
Téma: Zmätočnosť zákonnej terminológie platových pomerov starostu obce
Abstrakt: Interpretačne náročným inštitútom súčasnej právnej úpravy slovenskej obecnej samosprávy je odmeňovanie starostu obce. Okrem právneho hľadiska má navyše odmeňovanie starostu obce aj mimoriadny spoločenský význam a dôležitosť z hľadiska komunálnej politiky. Možno konštatovať, že určovanie platu starostu obce býva v samosprávnej praxi jedným z „najcitlivejších“ bodov programu zasadnutí obecného zastupiteľstva. Príspevok obsahuje autorské zhodnotenie platnej právnej úpravy platových pomerov starostov obcí po účinnosti zásadnej novely zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí pod č. 154/2011 Z. z., ktorá s účinnosťou od 1. júna 2011 zaviedla vo vzťahu k inštitútu odmeňovania starostu obce v rôznych ustanoveniach zákona o platových pomeroch a právnom postavení starostov rôzne termíny majúce rôzny právny obsah, navyše nerešpektujúc terminológiu zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.


18. Mgr. Zuzana Zelenajová Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Question marks associated with creational powers of the President of the Slovak Republic
Abstrakt: Uncertainties regarding to creational powers of the President of the Slovak Republic are as old as the Constitution of SR itself. This application problem results from the generally formulated constitutional text, which does not clearly determine whether the President has the obligation to appoint a proposed nominee and whether he can reject such appointment in some cases. Based on this legislation, a number of disputes before the Constitutional Court were initiated, whose position on the issue has also evolved. This situation has an impact not only on the proper functioning of constitutional bodies of the Slovak Republic as well as some of the fundamental rights of persons whose appointment the President decides about. The author based on the normative text of the Constitution and the current case law of the Constitutional Court analyzes whether the creative powers should be causative formulated.SpäťQuestion marks associated with creational powers of the President of the Slovak Republic

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry