Partneri:

Zoznam účastníkov


Občianske právo na križovatke nového a starého1. Mgr. Adam Aštary Paneuropean University, Slovakia
Téma: O koncepcii riadnych opravných prostriedkov v Civilnom sporovom poriadku
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na zmeny, ktoré prináša zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok do systému opravných prostriedkov, pokiaľ ide o opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam. Pozornosť sa sústredí na sťažnosť ako novozavedený prostriedok smerujúci len proti rozhodnutiam súdu prvej inštancie vydaným súdnym úradníkom. Analyzujú sa zmeny v prípustnosti odvolania a v režime odvolacieho konania. Cieľom je vyzdvihnúť legislatívne riešenia niektorých doterajších sporných okruhov, ako i upozorniť na vlastné problematické aspekty novej právnej úpravy.


2. Aleksander Bauknecht, PhD. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Téma: Precontractual Liability in Chosen European Legal Systems. Some Legal and Economic Remarks
Abstrakt: The institution of precontractual liability was created in the 19th century by a German Rudolf von Jhering. Nevertheless it has a Roman origin and nowadays it is mostly known as culpa in contrahendo. Since its inception, however, had an impact on the law of many countries, even China. Because of its importance, the distribution and discussion in doctrine, the institution of culpa in contrahendo has been the subject of such European unification projects as UNIDROIT, PECL and CFR as well as the European Parliament’s convention Rome II Convention and the UN trade convention from 1980. The discussion led by the doctrine representatives concerns the determination of tort or contract nature of precontractual liability in the legal systems of individual countries and the reasonableness of accounting precontractual liability as such, as did R. von Jhering, as well as its codification. Attention is also devoted to the tools trained in the practice of economic activity whose purpose is to prevent possible harm arising from culpa in contrahendo. The author compare individual solutions in chosen European countries from legal and economic point of view and try to find the best one.


3. JUDr. Ľuboš Dobrovič Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia
Téma: Inštitút societas včera, dnes a zajtra
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na analýzu a komparáciu inštitútu spoločenskej zmluvy tzv. societas v rímskom práve, jej presahy do súčasnej právnej úpravy zmluvy o združení a jej rekodifikačné možnosti.


4. Mgr. Lenka Dufalová, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Vplyv noriem spotrebiteľského práva na súčasnú podobu občianskeho práva
Abstrakt: V posledných rokoch spotrebiteľské právo významným spôsobom ovplyvňuje podobu súkromného práva a výrazným spôsobom zasahuje nielen do obsahu občianskoprávnych vzťahov, ale ovplyvňuje aj obchodnoprávne vzťahy a mení ich charakter. Jedným z aktuálnych príkladov je ustanovenie § 5b zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré prikazuje súdu ex offo prihliadať na premlčanie nároku voči spotrebiteľovi. Cieľom príspevku je poukázať na najvýznamnejšie legislatívne zmeny v oblasti spotrebiteľského práva a ich dopad na súkromnoprávne vzťahy.


5. JUDr. Marian Ďurana, PhD. Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Téma: Právo na odôvodnenie súdneho rozhodnutia
Abstrakt: Jedným z princípov predstavujúcim súčasť práva na riadny proces (čl. 46 ods. 1 ústavy, čl. 6 ods. 1 dohovoru) a vylučujúcim ľubovôľu pri rozhodovaní je aj povinnosť súdu svoje rozsudky náležite odôvodniť, a to spôsobom zakotveným v zákone. Článok sa bude zaoberať porovnaním doterajšej právnej úprave obsiahnutej v zákone č. 99/1963 a nových kódexov upravujúcich civilný proces, ako aj následkoch nesplnenia uvedenej povinnosti súdom.


6. Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. Masaryk University in Brno, Czech Republic


7. JUDr. Klára Hamuľáková Ph.D. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Civilní nebo správní pravomoc soudů v soukromoprávních věcech rozhodnutých správním orgánem?
Abstrakt: Příspěvek se zamýšlí nad současným vymezením pravomoci civilních a správních soudů v soukromoprávních věcech rozhodnutých správním orgánem v české právní úpravě. Ta je podrobena analýze z pohledu práva na spravedlivý proces, příspěvek upozorňuje i na praktické problémy se současnou právní úpravou související.


8. JUDr. Ondřej Horák Ph.D. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Nový občanský zákoník očima prof. Lubyho
Abstrakt: Příspěvek bude věnován vztahu nového českého občanského zákoníku (2012) k meziválečné rekodifikaci. Bude zaměřen na meziválečné kritiky prof. Lubyho a dalších vládního návrhu OZ (1937), které však nebyly při přípravě NOZ zohledněny. Příklady budou voleny z absolutních majetkových práv.


9. prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Quo vadis české rodinné právo?
Abstrakt: Nejvýznamnější změny české právní úpravy rodinného práva včetně procesních změn, první zkušenosti s aplikací nové úpravy a nové problémy, novelizační úvahy.


10. JUDr. Jana Muránska, PhD. Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia
Téma: „Manželská zmluva“ – jej význam a miesto v právnom poriadku Slovenskej republiky
Abstrakt: Súčasná slovenská právna úprava majetkových vzťahov medzi manželmi už dávno nevyhovuje skutočným pomerom v spoločnosti, hlavne tým, ktoré sa nastolili po roku 1989. V súvislosti s prípravou nového Občianskeho zákonníka sa tak odôvodnene venuje náležitá pozornosť i úvahám o novej právnej úprave danej oblasti. Nepochybne jednou z nevyhnutných zmien na poli manželského majetkového práva je dôsledná akceptácia základných zásad súkromného práva. Oproti stavu de lege lata sa už v navrhovanej úprave široko uplatňuje najmä zásada zmluvnej slobody, ktorej rešpektovanie by sa malo prejaviť v možnosti manželov upraviť si majetkové otázky v manželstve predovšetkým zmluvou. Dlho očakávaná nová právna úprava majetkových vzťahov medzi manželmi, zodpovedajúc štandardom tradičných súkromnoprávnych úprav kontinentálnej Európy, tak uprednostňuje zmluvu ako základ a primárny spôsob usporiadania majetkových pomerov manželov. Vzhľadom na uvedené je cieľom príspevku poukázať na význam a miesto inštitútu „manželskej zmluvy“ v právnom poriadku Slovenskej republiky.


11. Mgr. Viliam Poništ PhD. Krajský súd v Žiline, Slovakia
Téma: Nová zásada "jedenkrát a dosť" v odvolacom konaní
Abstrakt: Príspevok sa venuje novej právnej úprave konania na odvolacom súde. Konkrétne zavedeniu osobitného ustanovenia, ktoré umožňuje odvolaciemu súdu zrušiť rozhodnutie súdu prvostupňového a vrátiť ho na nové rozhodnutie iba jeden krát. Rozoberá podmienky pre uplatnenie predmetného ustanovenia ako i dôsledky, ktoré pre prax môže potenciálne priniesť. Analyzuje klady i zápory takejto úpravy.


12. doc. JUDr. Ivana Průchová CSc. Masaryk Univerzity in Brno, Czech Republic
Téma: Náhrada škody na pozemcích a rostlinstvu.
Abstrakt: Příspěvek se zabývá systémem náhrady škody na pozemcích a rostlinstvu po rekodifikaci soukromého práva v České republice. Pozornost je věnována i vztahu právní úpravy v občanském zákoníku a veřejnoprávních předpisech.


13. Mgr. Samuel Rybnikár Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: (R)evolúcia v právnej úprave verejného doručovania v novom slovenskom civilnom práve procesnom?
Abstrakt: Autor v príspevku skúma novú právnu úpravu verejného doručovania v slovenskom civilnom práve procesnom po jeho nedávnej rekodifikácii.


14. JUDr. Renáta Šínová Ph.D. Univerzita Palackého, Czech Republic
Téma: K výkladu nových právních předpisů v ČR na některých příkladech ze soudní praxe
Abstrakt: V ČR platí od 1. 1. 2014 nové právo hmotné a harmonizované právo procesní. Cílem příspěvku je na několika příkladech představit problémy, které se v aplikační praxi s těmito novými předpisy již objevily s upozorněním na nedostatky, jež jsou vyvolány nesprávnou koncepcí zákona, jakož i nedostatky za které si "praxe tzv. může sama".


15. doc. JUDr. Marek Števček, PhD. Comenius University in Bratislava, Slovakia
Téma: Od Franza k Franzovi alebo vplyv osobností na veľké občianskoprávne kodifikácie 19. storočia
Abstrakt: Príspevok sa na báze v súčasnosti prebiehajúcich rekodifikačných prác v oblasti civilného práva v Slovenskej republike snaží zmapovať vplyv dvoch výrazných osobností stredoeurópskej civilistiky na kodifikácie 19. storočia. Prvým z nich bol Franz von Zeiller - hlavný osnovateľ rakúskeho všeobecného občianskeho zákonníka a tým druhým Franz Klein, hlavný tvorca rakúskeho civilného súdneho poriadku z roku 1895. Ich osobný vplyv na konečnú podobu kodifikácií zanechal hlbokú historickú stopu v stredoeurópskej právnej tradícii z ktorej čerpáme dodnes, pričom príspevok poukazuje na základné vývojové trendy týchto vplyvov.


16. prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. Palacký University in Olomouc, Czech Republic
Téma: Nový občanský zákoník ve společnosti sítí
Abstrakt: Nový český občanský zákoník z roku 2012, který je v účinnosti od roku 2014, představuje zásadní proměny českého soukromoprávního řádu. Zákon se na řadě míst věnuje tématům, která spadají od oblasti společnosti sítí. Zákoník ale záměrně neřeší doménová jména, protože nejsou vhodná k tomu, aby k nim byla zákonem přiznána absolutní majetková práva. Proto se jedná o případy pouhé držby věci v právním smyslu.


17. JUDr. Katarína Valová PhD. Notárska komora SR, Slovakia
Téma: -
Abstrakt: -Späť-

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry