Partneri:

Profil konferencie


Bratislavské právnické fórum 2013 je prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať pravidelne každý rok v októbri na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Konferencia sa v roku 2013 uskutočňuje pri príležitosti 110. výročia narodenia významnej osobnosti slovenského práva a ekonómie prof. JUDr. Imricha Karvaša, a preto je na základe spolupráce Právnickej fakulty UK v Bratislave a Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave zamerané na prepojenie právnej vedy a praxe s ekonomickou vedou a praxou.

Konferencia trvá dva dni.

Prvý deň konferencie (10. október 2013) sa uskutoční otváracie plenárne zasadnutie v historickej aule Univerzity Komenského v Bratislave, na ktorom vystúpia poprední predstavitelia Slovesnkej republiky, Európskej únie a renomovaní domáci a zahraniční odborníci ekonómie i práva.  Témou plenárneho zasadnutia je "Úloha štátu a práva pri riešení súčasnej hospodárskej krízy".

V popoludňajších hodinách nadviaže na plenárne zasadnutie rokovanie 11 tematicky zameraných sekcií (presné znenie tém je zverejnené v časti  "Sekcie"), ktoré bude pokračovať aj druhý deň (11. október 2013). V rámci sekcie vystúpia s príspevkami prihlásení účastníci konferencie. Každá sekcia bude venovaná aktuálnej problematike, ktorej tematické vymedzenie je zverejnené v programe konferencie. Rokovanie sekcií bude prebiehať v slovenskom, českom a väčšina sekcií aj v anglickom jazyku.

Hlavným cieľom podujatia je výmena, komparácia a syntéza poznatkov, informácií a názorov o právnom vývoji v daných oblastiach, jeho ďalšom smerovaní  a rozvoji v budúcom období. Zámerom je diskusia o aktuálnych odborných témach, ktoré majú dosah na celospoločenské dianie.

Konferencia má byť súčasne aj signálom o existencii nesporného záujmu vzdelávacích ustanovizní o pozitívne ovplyvňovanie právneho a ekonomického vývoja, o prepojenie vedy s praxou a predovšetkým o vytvorenie platformy pre diskusiu o zásadných odborných otázkach celospoločenského dosahu.

Záštita nad konferenciou:
doc. JUDr. Robert Fico, CSc. – predseda vlády Slovenskej republiky

Vedecký výbor konferencie:
doc. Dr.h.c. JUDr. Ladislav Balko, PhD. – člen Európskeho dvora audítorov
prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc. – dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
prof. Ing. Ján Lisý, PhD. – dekan Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave
doc. Ing. Jozef Makúch, PhD. – guvernér Národnej banky Slovenska
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. – rektor Univerzity Komenského v Bratislave
prof. Dr.h.c. Ing. Rudolf Sivák, PhD. – rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Publikačným výstupom konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov s pridelením ISBN, ktorý bude vydaný po skončení konferencie v elektronickej podobe na CD nosiči. Zborník bude súčasne trvalo dostupný na webovej stránke konferencie a prístupný v medzinárodných databázových knižničných systémoch. Publikované budú iba príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie a ktoré prejdú recenzným posúdením.

Prihlásiť sa na konferenciu je možné najneskôr do 31.8.2013 prostredníctvom on-line registračného systému dostupného na tejto webovej stránke. Pri prihlásení sa do 12.7.2013 platí zvýhodnený konferenčný poplatok.

Príspevky do zborníka bude možné odoslať najneskôr do 20.10.2013. Uvedený termín sa nebude predlžovať a publikované budú výhradne príspevky účastníkov, ktorí sa zúčastnia na rokovaní konferencie. Príspevok je potrebné spracovať podľa šablóny zverejnenej na tejto web stránke a odovzdať prostredníctvom registračného systému vo formáte MS Word. Upozorňujeme, že príspevky, ktoré nebudú písané podľa pokynov a šablóny nebudeme môcť zaradiť do zborníka z dôvodu následného technického spracovania.

 

Profil konferencie

© Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 2013, vytvoril Vojtech Budaváry